Fibrilace síní (FS)

„Fibrilace síní (FS) je nejčastější klinicky relevantní poruchou srdečního rytmu, která se vyznačuje stále vzrůstající prevalencí a incidencí. Vzrůstající význam fibrilace síní má důsledek ve stárnutí populace a také v lepším přežívaní jiných kardiovaskulárních onemocnění, např. akutních koronárních syndromů.“1

„Přítomnost fibrilace síní nezávisle zvyšuje morbiditu i mortalitu pacientů, především v důsledku tromboembolických komplikací, srdečního selhání, dále ovlivňuje kvalitu života pacientů a je logicky spojená také s růstem nákladů na poskytování zdravotní péče.“1

„Za klasické rizikové faktory zvyšující riziko vzniku fibrilace síní je považován věk, pohlaví a přítomnost kardiovaskulárního onemocnění. Dále lze identifikovat některé „nové“ rizikové faktory, mezi které lze zařadit např. obezitu, obstrukční spánkovou apnoe, sportovní aktivity, příjem alkoholu a některé další.“1

Mezi závažné komplikace FS patří kromě ischemické cévní mozkové příhody (CMP) i srdeční selhání.2

Fibrilace síní se dle okolností léčí více způsoby. Ideální je její odstranění a obnovení normálního srdečního rytmu.3

Toho lze dosáhnout buď speciálními léky (tzv. antiarytmiky), popřípadě specializovaným zákrokem, tzv. katetrovou ablací, nebo chirurgickým výkonem. Pokud však arytmie není odstraněna (a někdy i potom), je třeba myslet na prevenci vzniku krevních sraženin v srdečních síních a předcházet tak mozkové mrtvici. K tomu slouží léky, které snižují krevní srážlivost a brání tvorbě krevních sraženin. Léčba je vždy individuální a probíhá pod lékařským dohledem.4,5,6     

Reference:
1. Doslovně citováno z odborné literatury: TÁBORSKÝ, Miloš a kolektiv. Fibrilace síní. Novinky v léčbě 2013. První vydání. Praha: Axonite, 2013. Asclepius. ISBN 978–80–904899–3–6
2. TÁBORSKÝ, Miloš a kolektiv. Fibrilace síní. Novinky v léčbě 2013. První vydání. Praha: Axonite, 2013. Asclepius. ISBN 978–80–904899–3–6. 
3. Čihák R, at al. Doporučené postupy u pacientů s fibrilací síní. Cor at Vasa 2011; 53 (Suppl 1).
4. Čihák R.,at al. Praktická doporučení European Heart Rhythm Association k používání nových perorálních antikoagulancií u pacientů s fibrilací síní – aktualizace 2018. ČKS
5. BULTAS, J. Nová perorální antikoagulancia – o čem se nemluví. Remedia online. 4/2015. Staženo dne 21. 10. 2019, dostupné na: http://www.remedia.cz/Okruhy-temat/Hematologie/Nova-peroralni-antikoagul...    
6. Fibrilace síní. FN Brno. Staženo 12.8.2020, dostupné na: https://www.fnbrno.cz/areal-bohunice/interni-kardiologicka-klinika/fibri...
PP-ELI-CZE-0091