Archiv článků

Datum publikace: 15.11.2019
Publikoval: Pfizer

Společnost Pfizer spustila edukativní online kampaň o atriální fibrilaci a hrozbě cévní mozkové příhody určenou široké veřejnosti. Připomeňte i Vašim pacientům rizika fibrilace síní a příznaky cévní mozkové příhody.  

Datum publikace: 08.01.2019
Publikoval: Pfizer

Pražské finanční centrum společnosti Pfizer získalo ocenění Asociace evropských sdílených služeb pro nejlepší centrum sdílených služeb provozované americkou společností v České Republice.

Datum publikace: 29.11.2018
Publikoval: Pfizer

Zaměstnanci farmaceutické společnosti Pfizer podpořili neziskovou organizaci Sue Ryder, které pomáhá lidem důstojně prožít stáří.

Datum publikace: 29.11.2018

Diabetická retinopatie a její následky zásadně ovlivňují kvalitu života diabetiků. Studie publikovaná v lednu 2018 v British Journal of Ophtalmology ukazuje použitelnost a dostačující přesnost automatizované detekce neproliferativní diabetické retinopatie pomocí optické koherentní tomografické angiografie a nového počítačového systému CAD.

Datum publikace: 26.11.2018

Coganův syndrom patří mezi diagnózy tak trochu tajemné. Není přesně známo, čím se vyznačuje, ale víme alespoň, čím se nevyznačuje. Připomíná vám to pojetí světa jako plochy, uprostřed níž chybí Jára Cimrman? Nejste daleko od pravdy.

Datum publikace: 22.11.2018

Aktuální práce dánských autorů podává informace o pravděpodobnosti a rizikových faktorech vzniku vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace na druhém oku, tedy poté, co již došlo k manifestaci tohoto onemocnění na oku prvním.

Datum publikace: 20.11.2018

Práce německých autorů, která letos vyšla v prestižním American Journal of Ophthalmology, souhrnně vyhodnotila počty, techniky a indikace transplantací rohovek provedených mezi lety 2001 a 2016. Retrospektivní studie si kladla za cíl poskytnout přehled absolutních čísel a trendů v typech a indikacích transplantace rohovky v Německu.

Datum publikace: 13.11.2018

Cílem minimálně invazivní chirurgie glaukomu je redukce nitroočního tlaku u pacientů s mírným až středně závažným glaukomem. Současné přístupy zahrnují výkony zvyšující trabekulární odtok, suprachoroidální shunty, snížení produkce nitrokomorové tekutiny a subkonjunktivální filtraci.

Datum publikace: 08.11.2018

Recentní přehledový článek singapurských autorů publikovaný v časopisu Acta Ophthalmologica upozorňuje na význam oxidačního stresu při vzniku syndromu suchého oka a případného zánětu povrchu oka a dále poukazuje na možnost cílených terapií.

Datum publikace: 30.10.2018

Když přicházejí pacienti se složitou anamnézou, jsme plni obav, jaký efekt bude mít naše intervence a s jakými komplikacemi se budeme muset utkat. Ale stejně problematická může být i léčba prakticky zdravého člověka.

Datum publikace: 24.10.2018

Holandští vědci nedávno publikovali přehledový článek zaměřený na klinické a neurobiologické charakteristiky, kterými se odlišuje disociativní subtyp posttraumatické stresové poruchy (PTSD) od nedisociativní PTSD.

Datum publikace: 23.10.2018

Studie publikovaná v prosinci 2017 v British Journal of Ophtalmology dokládá, jaké je po operaci katarakty procentuální riziko vzniku diabetického makulárního edému a jaký je jeho vztah ke stadiu diabetické retinopatie.

Datum publikace: 22.10.2018

Časopis Translational Research přinesl nedávno přehledový článek o dosavadních výsledcích intenzivního hledání biomarkerů souvisejících s patogenezí a léčbou generalizované úzkostné poruchy (GAD). Výzkum se soustředil hlavně na markery zjistitelné pomocí zobrazovacích metod, na genetické a neurochemické markery.

Datum publikace: 16.10.2018
Publikoval: www.prolekare.cz

Na XXVI. kongresu České oftalmologické společnosti ČSL JEP, který proběhl 13.–15. září 2018 v Praze, se sešla široká česká a slovenská oftalmologická obec. Program byl bohatý, přednášky probíhaly paralelně a byly členěny do jednotlivých tematických bloků.
Přinášíme Vám alespoň stručný obsah vybraných sdělení ze sekcí věnovaných neuroofttalmologii, uveitidám, pedooftalmologii, glaukomu a nitroočním implantátům.

Datum publikace: 16.10.2018

Nová studie využívající moderní zobrazovací metody ukázala u pacientů s generalizovanou úzkostnou poruchou (GAD) ve vyšším věku strukturální změny převážně v šedé hmotě mozkové, a to zejména v oblastech zapojených do řízení emocí.

Datum publikace: 16.10.2018

Souhrnná publikace na téma angiografie metodou optické koherenční tomografie shrnuje výhody a praktické využití této technologické novinky, která si rychle razí uplatnění v klinické oftalmologické praxi.

Datum publikace: 26.09.2018

V právě publikovaném kritickém přehledu shrnuli italští a američtí odborníci dosavadní důkazy o léčbě poporodní deprese sertralinem. Došli k závěrům zmírňujícím obavy z podávání tohoto antidepresiva u kojících matek s depresí a připravili doporučení usnadňující terapeutický postup v této situaci.

Datum publikace: 10.10.2018

Nová metaanalýza sdružila výsledky studií, které hodnotily vliv intervencí zaměřených na pozornost na příznaky posttraumatického stresu.

Datum publikace: 24.09.2018

Nová mezinárodní práce ukázala, že intervence zaměřená na kontrolu pozornosti neboli tzv. "nestrannou všímavost" k vlastním myšlenkám zmírňuje příznaky deprese a anxiety u starších žen s velkou depresivní poruchou (MDD). Významné zlepšení bylo pozorováno v porovnání s kontrolní skupinou po 4 týdnech léčby a přetrvalo i po dalších 4 týdnech sledování.

Datum publikace: 17.09.2018

Pocit cizího tělesa v oku je častým důvodem návštěvy očního lékaře. Někdy ke správné diagnóze postačí odběr anamnézy, ale jsou i případy, kdy ani klinické vyšetření není úspěšné.

Datum publikace: 15.08.2018

Italská studie nedávno ukázala, že bolestivá diabetická polyneuropatie je významnějším prediktorem deprese než ostatní komplikace a komorbidity diabetu.

Datum publikace: 13.08.2018

Cenotvorba léků je záležitost, které u nás v celé její šíři rozumí jen hrstka zasvěcených. Nemusíte však být expertem na farmakoekonomické vzorce, abyste porozuměli tomu, jak v ČR v hrubých rysech probíhá proces stanovování ceny a úhrady léčiv.

Datum publikace: 09.08.2018

Nově publikovaná studie ukázala souvislost mezi přítomností velké depresivní poruchy (MDD) a zastoupením cytotoxických a regulačních T lymfocytů a přirozených zabíječů.

Datum publikace: 07.08.2018

Depresivní příznaky má až třetina pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu. Přítomnost deprese zhoršuje nejen kvalitu života diabetiků, ale nepříznivě zasahuje také do schopností samostatně zvládnout doporučený diabetický režim a léčbu.

Datum publikace: 10.07.2018
Publikoval: European heart journal

Přítomnost deprese u pacientů s KV chorobami je hlavním faktorem zhoršujícím kvalitu života. Deprese také prokazatelně zhoršuje adherenci ke KV léčbě. Proto vyžaduje prevenci, detekci a adekvátní léčbu.

Datum publikace: 14.05.2018
Publikoval: www.prolekare.cz

Stručný obsah sdělení z vybraných sekcí: diagnostika glaukomu, chirurgická léčba glaukomu, kazuistiky na téma uveitidy a glaukom, rady ohledně e-receptů a úhrad léčivých přípravků.

Datum publikace: 06.09.2018
Publikoval: www. prolekare.cz

Glaukom neboli zelený zákal je skupinou onemocnění, pro která je společná nevratná neuropatie zrakového nervu.

Datum publikace: 06.03.2018
Publikoval: www. prolekare.cz

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik glaukomu je zvýšený nitrooční tlak, který však není jedinou příčinou glaukomového poškození.

Datum publikace: 06.03.2018
Publikoval: www. prolekare.cz

Glaukom patří k hlavním výzvám globálního zdravotnictví jako nejčastější příčina ireverzibilního poškození zraku.

Datum publikace: 06.09.2018
Publikoval: www. prolekare.cz

Glaukom je globálně hlavní příčinou nevratné slepoty.

Datum publikace: 06.03.2018
Publikoval: www. prolekare.cz

Glaukomem je celosvětově způsobeno 13 % případů oslepnutí. Toto číslo dělá z glaukomu druhou nejčastější příčinu slepoty.

Datum publikace: 06.03.2018
Publikoval: www. prolekare.cz

Poruchy zraku jsou ošidné. Některé z nich je obtížné vnímat, zvláště pokud se rozvíjejí po delší dobu a pacient se na nezvyklé vjemy adaptuje. Za nenápadné se považují především výpadky zorného pole a tunelové vidění.