Léčba závislosti na tabáku

Kouření nepříznivě ovlivňuje tělo kuřáka, je příčinou mnoha vážných onemocnění a zhoršuje průběh stávajících onemocnění. Po zanechání kouření se tělo naopak začíná regenerovat a snižuje se riziko výskytu nejrůznějších onemocnění.2

Je proto zásadní, aby lékaři, se kterými je pacient běžně v kontaktu, nabízeli závislým na tabáku základní pomoc a rady při odvykání kouření. I když naprostá většina kuřáků zkouší přestat bez cizí pomoci, úspěšnost těchto pokusů bez asistence je nízká. Kam je lze případně odkázat?1

• S podporou České lékárnické komory vznikají Centra odvykání kouření v lékárnách.1
• V České republice fungují také specializovaná Centra pro závislé na tabáku, většinou na pneumologických, kardiologických
    nebo interních klinikách.1
• Bezplatnou pomoc na čísle 800 350 000 nabízí také Národní linka pro odvykání kouření.2 

Dostupnost behaviorální, psychosociální i farmakologické léčby by měla být co nejširší. Zdravotníci by měli být vzděláváni v léčbě závislosti na tabáku. Doporučovat kuřákům přestat kouřit a související podpora je aktivitou celého zdravotního systému a měla by být součástí co největšího počtu jeho oblastí.1 Každý lékař by měl v dokumentaci každého pacienta identifikovat kuřáka a každému kuřákovi jasně doporučit přestat.1 Při krátké intervenci se lze řídit nástrojem 5A.

Krátká intervence – 5 bodů (5A nebo česky 5P).1
Tučně zvýrazněné jsou podstatné 3 body ve zkrácené formě.

1. Ask – Ptát se1

Ptát se na kuřáctví a zaznamenat tuto informaci do dokumentace, záznam aktualizovat: 

1. Od kolika, případně do kolika let věku pacient/ka kouří/kouřil/a.
2. Co kouří, případně zaznamenat jinou forma užívání tabáku.
3. Kolik cigaret denně, případně týdně kouří.

2. Advise – Poradit1

Poradit, jasně doporučit kuřákům přestat.

3. Assess – Posoudit1

Posoudit ochotu přestat; nechce-li, je možná jen motivace – vysvětlit adekvátním způsobem výhody nekuřáctví u konkrétního pacienta (např. vzhledem k jeho klinickému nálezu, diagnóze, obtížím, prognóze). Pokud nechce přestat, zkusit jej motivovat, jinak intervence končí; při další návštěvě tuto informaci (empaticky!) opakujeme.

4.  Assist – Pomoci1

Pomoci těm kuřákům, kteří chtějí přestat, v rámci svých časových možností, což může znamenat nabídku podpory (předem si připravit náhradní činnost pro kuřácké situace), doporučení farmakoterapie (vareniklinu, NTN a/nebo bupropionu) a správnou informaci o jejich použití a účinku, eventuálně doporučení do Centra pro závislé na tabáku.

5. Arrange follow up – Plánovat1

Plánovat kontrolní návštěvy.

Jasné doporučení o zanechání kouření může být někdy pro pacienta velmi zásadní intervencí. Navíc v rámci běžného kontaktu s ním nezabere příliš času (max. 10 minut). Máte-li více času, zde je několik dalších bodů, které je možné probrat:1

• stanovení dne D a naprostá abstinence od tohoto dne,
• zhodnocení předešlých zkušeností (co pomohlo a co naopak co selhalo?),
• individuální plán,
• identifikace pravděpodobných problémů a řešení, jak je překonat bez cigarety,
• podpora přátel a rodiny,
• farmakoterapie (adekvátní druh a dávka),
• záznam diagnózy „závislost na tabáku“ v dokumentaci, syndrom závislosti – F17.2.

Doporučovat kuřákům přestat kouřit a související podpora je aktivitou celého zdravotnického systému a měla by být součástí co největšího počtu jeho ob-lastí. To platí jak pro nemocniční či ambulantní, tak pro komunitní péči.1

Reference:

1.    Králíková et al. Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku. Vnitř Lék 2015; 61(5, Suppl 1): 1S4–1S15 
2.    Národní linka pro odvykání kouření. Kontaktní telefonická linka. Staženo dne 28.1.2019, dostupné na: www.bezcigaret.cz