Příspěvky pojišťovny, balení a ceny

Balení a ceny přípravku Champix

Přípravek Champix je k dostání ve třech baleních, z nichž jedno balení je startovací.1
Zvolte balení, které je pro pacienta nejvhodnější pro fázi odvykání, ve které se právě nachází.

Důležité je, že:

•   léčbu si hradí pacient sám (lze žádat zdravotní pojišťovnu o finanční příspěvek),
•   přípravek je bez preskripčního omezení,
•   přípravek není uveden v číselníku VZP.


Ceny přípravku Champix3
 

SÚKL kód  Balení Cena
193947

Champix 11 tablet × 0,5 mg
14 tablet × 1,0 mg (startovací balení)


1823,52 Kč*

193948 Champix 28 tablet × 1,0 mg 1920,53 Kč*
193949 Champix 56 tablet × 1,0 mg 2716,51 Kč*


Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.1
Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.1
Před podáním léčiva se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku.

*) Cena je pouze orientační, Champix není regulovaným přípravkem a jeho cena se může v jednotlivých lékárnách lišit.

 

Příspěvky zdravotních pojišťoven

Závislost na tabáku je příčinou každého šestého úmrtí v ČR a souvisí s nemocemi celého těla. Léčba závislosti na tabáku by měla být samozřejmou součástí léčebně preventivní péče v rozsahu dle časových možností – od krátké intervence při každém klinickém kontaktu s pacientem až po intenzivní léčbu. Zahrnuje psychosociobehaviorální podporu a farmakoterapii. Až 70 % kuřáků v České republice, tedy více než 1,5 milionu lidí, by si přálo s kouřením nadobro skoncovat. Dostupnost podpory a léčby závislosti na tabáku ze strany zdravotníků je proto zcela zásadní. Léčbu zaměřenou na odvykání kouření může doporučit a předepsat lékař jakékoliv odbornosti. V praxi se pacienti nejčastěji setkávají s praktickými lékaři – mnohdy jde o jediné lékaře, s nimiž jsou v kontaktu, proto by základní doporučení k léčbě závislosti na tabáku mělo být součástí každodenní praxe praktických lékařů. Závislost na tabáku je chápána jako chronické recidivující onemocnění zařazené dle MKN pod diagnózu F17 – Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku.10

Připomeňte svým pacientům, kteří se snaží přestat kouřit, že mohou využít finanční příspěvek vybraných zdravotních pojišťoven, které částečně léčbu hradí. Přehled zdravotních pojišťoven naleznete v tabulce níže:2, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Kód Název
zdravotní
pojišťovny
Zkratka Infolinka Webová
stránka
pojišťovny
Výše příspěvku
na odvykání
kouření
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky VZP4 952 222 222 www.vzp.cz max. 1000 Kč
201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky VOZP5  844 888 888 www.vozp.cz max. 400 Kč
205 Česká průmyslová pojišťovna ČPZP6 810 800 000 www.cpzp.cz max. 2000 Kč
207 Oborová zdravotní pojišťovna OZP7 261 105 555 www.ozp.cz max. 2000 Kč
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ZP ŠKODA8 800 209 000 www.zpskoda.cz max. 1000 Kč
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky ZPMV9 844 211 211 www.zpmvcr.cz max. 500 Kč
213 Revírní bratrská pokladna RBP2 800 213 213 www.rbp213.cz max. 500 Kč

Výše uvedené informace jsou platné od 1.1.2021. Aktuální výši příspěvků a způsob čerpání si prosím ověřte u příslušné zdravotní pojišťovny.

 

Reference:
1. SÚKL. Detail léčivého přípravku, CHAMPIX. Staženo dne 9.4.2021, dostupné na: https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0027852&tab=info  
2. RBP, Preventivní a bonusový program – Ženy od 19 do 59 let, dostupné na: https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonu... , staženo dne 9.4.2021
3. Ceník Pfizer. Data on file. Na vyžádání u společnosti Pfizer.
4. VZP, Odvykání kouření, dostupné na: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/odvykani-koureni , staženo dne 9.4.2021
5. VOZP, Příspěvky na prevenci, Odvykání kouření, dostupné na: https://www.vozp.cz/odvykani-koureni staženo dne 9.4.2021
6. ČPZP, Preventnivní programy/ženy/Odvykání kouření, dostupné na: https://www.cpzp.cz/preventivni-program/35 staženo dne 9.4.2021
7. OZP, Benefity pro pojištěnce, STOP kouření, dostupné na: https://www.ozp.cz/benefity/stop-koureni , staženo dne 9.4.2021
8. ZP ŠKODA, Zdravotní prograamy 2021, Zlepšené služby, dostupné na: https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2021/zlepsene-s...  , staženo dne 9.4.2021
9. ZPMV ČR, Program podpory odvykání kouření, dostupné na: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/program-podpory-odvy...  staženo dne 9.4.2021
10. Králíková E et al.: Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku. Vnitř. Lék. 2015; 61(5, Suppl 1): 1S4–1S15. 
PP-CHM-CZE-0003