ELIQUIS® v prevenci CMP a SE u pacientů s fibrilací síní

Přípravek ELIQUIS® (apixaban) je indikován k prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVAF) a s jedním či více rizikovými faktory, jako je např. předchozí cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka (TIA); věk ≥ 75 let; hypertenze; diabetes mellitus; symptomatické srdeční selhání (NYHA třída ≥ II).1

ARISTOTLE bylo randomizované dvojitě zaslepené klinické hodnocení, v němž byl porovnáván apixaban(v dávce 5 mg dvakrát denně) s warfarinem (cílové INR 2,0 až 3,0) u 18 201 pacientů s fibrilací síní a alespoň s jedním rizikovým faktorem pro vznik cévní mozkové příhody. Primárním cílovým parametrem byla cévní mozková příhoda (ischemická nebo hemoragická) nebo systémová embolie. Klinické hodnocení bylo navrženo k průkazu noninferiority, s následným testováním superiority, jak v primárním, tak sekundárních cílových parametrech - závažném krvácení a mortalitě. Střední doba sledování byla 1,8 roku.2

AVERROES bylo dvojitě zaslepené klinické hodnocení, ve kterém bylo 5 599 pacientů s fibrilací síní a zvýšeným rizikem vzniku cévní mozkové příhody nevhodných k léčbě antagonisty vitaminu K, randomizováno k léčbě apixabanem (v dávce 5 mg dvakrát denně) nebo kyselinou acetylosalicylovou (ASA) (81 až 324 mg denně) za účelem průkazu superiority apixabanu. Střední doba sledování byla 1,1 roku. Primárním cílovým parametrem byl výskyt cévní mozkové příhody nebo systémová embolie. Komise pro monitorování dat a bezpečnosti doporučila předčasné ukončení studie vzhledem k jasnému přínosu u pacientů léčených apixabanem.3

Úplné informace o indikacích přípravku ELIQUIS® naleznete v Souhrnu údajů o přípravku (SPC).

  1. ELIQUIS® - Souhrn údajů o přípravku.
  2. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. New Engl J Med 2011;365:981-992.
  3. Connolly SJ, Eikelboom J, Joyner C, et al. Apixaban in patients with atrial fibrillation. New Engl J Med 2011;364:806-817.