O přípravku ELIQUIS®

Přípravek ELIQUIS® je v EU schválen k prevenci žilní tromboembolické příhody (VTE) u dospělých pacientů, kteří podstoupili elektivní náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu, k prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVAF) s jedním či více rizikovými faktory a k léčbě hluboké žilní trombózy (HŽT) a plicní embolie (PE) a prevenci rekurence HŽT a PE u dospělých.1

Mechanismus účinku apixabanu

Přípravek ELIQUIS® (apixaban) je reverzibilní, přímý a vysoce selektivní inhibitor aktivního místa faktoru Xa. Apixaban inhibuje volný i v trombu vázaný faktor Xa a protrombinázovou aktivitu. Apixaban nemá přímý účinek na agregaci trombocytů, ale nepřímo inhibuje agregaci trombocytů navozenou trombinem. Inhibicí faktoru Xa brání Apixaban tvorbě trombinu a vzniku trombu.1

  • Apixaban se váže reverzibilně na faktor Xa1
  • Faktor Xa je hlavní amplifikační místo v koagulační kaskádě2
  • Jedna molekula faktoru Xa způsobuje vznik ~1000 molekul trombinu2
  1. ELIQUIS® - Souhrn údajů o přípravku.
  2. Turpie AGG. Oral, direct factor Xa inhibitors in development for the prevention and treatment of thromboembolic diseases. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2007;27:1238-1247.