O produktu Ibrance®

IBRANCE®

je indikován k léčbě hormonálně pozitivního/HER2 negativního lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu
v kombinaci s inhibitorem aromatázy u nepředléčených pacientek nebo v kombinaci s fulvestrantem u pacientek, které již podstoupili endokrinní terapii.

U pre- nebo peri-menopauzálních pacientek by měla být  endokrinní terapie kombinována s agonistou LHRH.1

HER2 = receptor lidského epidermálního růstového faktoru, LHRH = hormon uvolňující luteinizační hormon.

 

IBR-2017.01.027