Medicínská potřeba

Možnosti léčby po progresi u pacienta s ALK+ pokročilým NSCLC jsou omezené1

Pokud u pacienta dojde k selhání léčby současnými ALK TKI, existují dvě zásadní terapeutické výzvy:

Terapeutické výzvy

Zkratky: ALK, kináza anaplastického lymfomu; CNS, centrální nervový systém; NSCLC, nemalobuněčný karcinom plic; TKI, inhibitor tyrozinové kinázy

Reference
1. Solomon BJ. Besse B. Bauer TM, et al. Lorlatinib in patients with ALK-positive non-small-cell lung cancer: results from a global phase 2 study. Lancet Oncol. 2018;19(12):1654-67.
2. Gainor JF, Dardaei L. Yoda S, et al. Molecular mechanisms of resistance to first- and second-generation ALK inhibitors in ALK-rearranged lung cancer. Cancer Discov. 2016;6(10):1118-33.
3. Lin JJ, Riely GJ, Shaw AT. Target ing ALK: precision medicine takes on drug resistance. Cancer Discov. 2017;7(2):137-55.