Souhrn údajů o přípravku

Přípravek LORVIQUA nabízí pacientům, jejichž onemocnění progredovalo při léčbě ALK TKI druhé generace, novou naději1,2
 

Lorviqua

Uvažujte o použití přípravku Lorviqua

Přípravek Lorviqua je v monoterapii indikována k léčbě dospělých pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) pozitivním na anaplastickou lymfomovou kinázu (ALK), u nichž došlo k progresi onemocnění po:

  • léčbě alektinibem nebo ceritinibem jako první léčbě inhibitorem tyrozinkináz (TKI) ALK; 

nebo

  • léčbě krizotinibem a nejméně jedním dalším ALK TKI. 1

 

Preskripční informace

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
 

Zkratky: ALK, kináza anaplastického lymfomu; CNS, centrální nervový systém; CR, kompletní odpověď; NSCLC, nemalobuněčný karcinom plic; TKI, inhibitor tyrozinové kinázy.

Reference
1. SPC přípravku Lorviqua.
2. Solomon BJ, Besse B. Bauer TM, et al. Lorlatinib in pat ients with ALK-positive non-small-cell lung cancer: results from a global phase 2 study. Lancet Oncol. 2018;19(12):1654-67.
3. Johnson TW, Richardson PF, Bailey S, et al Discovery of (1OR)-7-amino-12-fluoro-2,10,16-trimethyl-15-oxo-10,15,16,17-tetrahydro-2H-8,4(metheno)pyrazolo[4.3-h][2.5,11)benzoxadiazacyclotetradecine-3-carbonitrile (PF-06463922), a macrocyclic inhibitor of anaplastic lymphoma kinase (ALK) and c-ros oncogene 1 (ROS1) with preclinical brain exposure and broad-spectrum potency against ALK-resistant mutations. J Med Chem 2014;57(11):4720-44.
4. Gainor JF, Dardaei L. Yoda 5, et al. Molecular mechanisms of resistance to first-and second-generat ion ALK inhibitors in ALK-rearranged lung cancer. Cancer Discov. 2016;6(10):11 18-33.
 

PP-LQA-CZE-0005