Účinnost

 

Přípravek LORVIQUA - potvrzená účinnost u pacientů po progresi na ALK-TKI druhé generace 1

Individuální odpovědi v primární analýze registrační studie přípravku LORVIQUA 1

1 předcházející léčba ALK-TKI* druhé generace ± CT (EXP3B) (n=28)

Změna v průběhu léčby

 

≥2 předcházející terapie ALK-TKI* ± CT (EXP4-5) (n=111)

Změna v porovnání s výchozím nálezem

 

Přípravek Lorviqua je v monoterapii indikován k léčbě dospělých pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) pozitivním na anaplastickou lymfomovou kinázu (ALK), u nichž došlo k progresi onemocnění po:

  •  léčbě alektinibem nebo ceritinibem jako první léčbě inhibitorem tyrozinkináz (TKI) ALK; 

nebo

  • léčbě krizotinibem a nejméně jedním dalším ALK TKI. 2

Datum ukončení sběru dat: 15. března 2017.1

* Pacienti byli léčeni převážně alektinibem nebo ceritinibem, jako poslední předcházející ALK TKI ± CT terapií, před léčbou přípravkem LORVIQUA. Každý sloupeček představuje jednoho pacienta a jeho individuální největší dosaženou změnu velikosti cílových nádorových lézí (hodnoceno jako ICR). Barevně jsou rozlišeny nejlepší dosažené odpovědi (BOR) podle kritérií RECIST verze 1.1 (podle ICR). Do hodnocení byli zahrnuti všichni pacienti, u kterých bylo k dispozici hodnocení alespoň jedné cílové léze. Pokud se metody měření velikosti lézí před zahájením léčby a při/po léčbě lišily, procentuální změnu nebylo možné vypočítat a tyto případy nejsou v hodnocení uvedeny. 1
† Kompletní odpověď (CR) byla definována jako úplné vymizení všech cílových lézí. Pokud byly mezi cílové léze zahrnuty i postižené lymfatické uzliny, návrat k normální velikosti uzliny (<10 mm) bránil tomu, aby procentuální změna velikosti, ve srovnání s velikostí před léčbou, dosáhla 100%. Někteří pacienti s celkovou změnou -100%, ve srovnání proti výchozí velikosti, jsou uvedeni jako částečná odpověď (PR), vzhledem k tomu, že do souhrnného hodnocení byly zahrnuty i jiné než cílové léze.1

Zkratky: ALK, kináza anaplastického lymfomu; CNS, centrální nervový systém; CT, chemoterapie; DoR, délka trvání odpovědi; ICR, nezávislá centrální revize; IQR, interkvartilové rozpětí; NSCLC, nemalobuněčný karcinom plic; ORR, četnost objektivních odpovědí; PD, progrese onemocnění; PFS, přežití bez progrese; RECIST, kritéria pro hodnocení odpovědi u solidních nádorů; TKI, inhibitor tyrozinové kinázy.

Reference
1. Solomon BJ, Besse B, Bauer TM, et al. Lorlatinib in patients with ALK·positive non·small·cell lung cancer: results from a global phase 2 study. Lancet Oneal. 2018;19(12):1654- 67.
2. SPC přípravku Lorviqua.

PP-LQA-CZE-0005
 

 

Léčba přípravkem LORVIQUA dosáhla, u pacientů s předcházející léčbou ALK TKI druhé generace, vysokou četnost odpovědí a jejich dlouhého trvání 1,2

Výsledky hodnocení ORR, PFS a DoR u pacientů s předcházející léčbou ALK TKI 1
Výsledky hodnocení ORR, PFS, DoR

Datum ukončení sběru dat: 2. února 2018.3

* Pacienti byli léčeni převážně alektinibem nebo ceritinibem, jako poslední předcházející ALK TKI ± CT terapií, před léčbou přípravkem LORVIQUA. 1
‡ Objektivní nádorová odpověď (definovaná jako kompletní nebo částečná odpověď) podle RECIST verze 1.1, při ICR hodnocení.1

Zkratky: ALK, kináza anaplastického lymfomu; CNS, centrální nervový systém; CT, chemoterapie; DoR, délka trvání odpovědi; ICR, nezávislá centrální revize; IQR, interkvartilové rozpětí; NR, nedosaženo; NSCLC, nemalobuněčný karcinom plic; ORR, četnost objektivních odpovědí; PD, progrese onemocnění; PFS, přežití bez progrese; RECIST, kritéria pro hodnocení odpovědi u solidních nádorů; TKI, inhibitor tyrozinové kinázy.

Reference
1. Solomon BJ, Besse B, Bauer TM, et al. Lorlatinib in pat ients with ALK·positive non-small-cell lung cancer: results from a global phase 2 study. Lancet Oneal. 2018;19(12):1654-67
2. SPC přípravku Lorviqua.
3. Besse B, Solomon BJ, Felip E, et al. Lorlatinib in patients with previously treated ALK+ advanced non-small cell lung cancer (NSCLC): Updated efficacy and safety. Poster presented at the American Society of Clinical Oncology (ASCO); 1-5 June 2018; Chicago, I L. USA.

PP-LQA-CZE-0005

 

Četnosti dosažených odpovědí byly konzistentní, bez ohledu na předcházející léčbu ALK TKI druhé generace 1*

Ukazatel účinnosti

Přípravek Lorviqua je v monoterapii indikován k léčbě dospělých pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) pozitivním na anaplastickou lymfomovou kinázu (ALK), u nichž došlo k progresi onemocnění po:

  • léčbě alektinibem nebo ceritinibem jako první léčbě inhibitorem tyrozinkináz (TKI) ALK; 

nebo

  • léčbě krizotinibem a nejméně jedním dalším ALK TKI. 2

Datum ukončení sběru dat: 2. února 2018.1

* Kohorta EXP3B: 1 předcházející léčba ALK TKI druhé generace (převážně alektinib nebo ceritinib) ± CT (n=28); kohorty EXP4-5: ≥2 předcházející léčby ALK TKI (krizotinib a alespoň jeden další ALK TKI) ± CT (n=111).3 Tabulka ukazuje účinnost přípravku LORVIQUA ve vztahu k poslední předcházející ALK TKI léčbě. 

† Vzhledem k malému počtu pacientů, kteří jako poslední předcházející léčbu ALK TKI druhé generace dostávali brigatinib, nebyly hodnoty DoR a PFS vypočítány. 1

Zkratky: ALK, kináza anaplastického lymfomu; CNS, centrální nervový systém; CT, chemoterapie; DoR, délka trvání odpovědi; ICR, nezávislá centrální revize; IQR, interkvartilové rozpětí; NC, nevypočteno; NSCLC, nemalobuněčný karcinom plic; ORR, četnost objektivních odpovědí; PFS, přežití bez progrese; TKI, inhibitor tyrozinové kinázy.

Reference
1. Besse 8, Solomon BJ, Felip E, et al. Lorlatinib in patients with previously treated ALK+ advanced non-small cell lung cancer (NSCLC): Updated efficacy and safety. Poster presented at the American Society of Clinical Oncology (ASCO): 1-5 June 2018; Chicago, I L. USA.
2. SPC přípravku Lorviqua.
3. Solomon BJ, Besse 8, Bauer TM, et al. Lorlatinib in pat ients with ALK-positive non-small-cell lung cancer: results from a global phase 2 study. Lancet Oneal.2018;19(12):1654-67.

PP-LQA-CZE-0005

 

Léčba přípravkem LORVIQUA vykazovala u pacientů s 1 předcházející ALK TKI léčbou významnou intrakraniální účinnost 1,2

Výsledky intrakraniální účinnosti u pacientů s předcházející ALK TKI léčbou 2*

Účinnost v CNS
Datum ukončení sběru dat: 2. února 2018. 1
 

* U pacientů s alespoň jednou výchozí měřitelnou mozkovou metastázou.2
† Pacienti dostávali jako poslední předcházející ALK TKI léčbu převážně alektinib nebo ceritinib.3
‡ Intrakraniální objektivní nádorová odpověď (definovaná jako kompletní nebo částečná odpověď) podle RECIST verze 1.1, umožňující hodnocení až pěti cílových CNS lézí, při ICR hodnocení.3

Zkratky: ALK, kináza anaplastického lymfomu; CI, interval spolehlivosti; CNS, centrální nervový systém; CR, kompletní odpověď; DoR, délka trvání odpovědi; IC, intrakraniální; ICR, nezávislá centrální revize; IQR, interkvartilové rozpětí; NC, nevypočteno; NR, nedosaženo; NSCLC, nemalobuněčný karcinom plic; ORR, četnost objektivních odpovědí; PFS, přežití bez progrese; PR, částečná odpověď; SmPC, Souhrn údajů o přípravku; TKI, inhibitor tyrozinové kinázy.

Reference
1. Besse 8, Solomon BJ, Felip E, et al. Lorlatinib in patients with previously treated ALK+ advanced non-small cell lung cancer (NSCLC): Updated efficacy and safety. Poster presented at the American Society of Clinical Oncology (ASCO): 1-5 June 2018; Chicago, I L. USA. 
2. SPC přípravku Lorviqua.
3. Solomon BJ, Besse B, Bauer TM, et al. Lorlatinib in pat ients with ALK·positive non-small-cell lung cancer: results from a global phase 2 study. Lancet Oneal.2018;19(12):1654- 67.

PP-LQA-CZE-0005

 

Přípravek LORVIQUA je doporučen mezinárodními postupy pro léčbu NSCLC 1,2

Doporučené postupy

Podrobná doporučení, včetně dalších možností viz guidelines NCCN (NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology).2
 

Zkratky: ALK, kináza anaplastického lymfomu; CNS, centrální nervový systém; CR, kompletní odpověď; DoR, délka trvání odpovědi; ESMO, Evropská společnost klinické onkologie; NSCLC, nemalobuněčný karcinom plic; NCCN (National Comprehensive Cancer Network), aliance center komplexní onkologické péče v USA; ORR, četnost objektivních odpovědí; PFS, přežití bez progrese; PR, částečná odpověď; SmPC, Souhrn údajů o přípravku; TKI, inhibitor tyrozinové kinázy.

Reference
1. Planchard D, Popat S, Kerr K, et al. Metastatic non-small cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Available at: https://www.esmo.org/Guidelines/Lung-and-Chest-Tumours/Metastatic-Non-Sm... -Lung-Cancer. Accessed February 2020.
2. Referenced with permission from the NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®l for Non-Small Cell Lung Cancer V3.2020. © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2020. All rights reserved. Accessed February, 2020. To view the most recent and complete version of the guideline, go on line to NCCN.org. NCCN makes no warranties of any kind whatsoever regarding their content, use or application and disclaims any responsibility for their application or use in any way.
 

PP-LQA-CZE-0005

 

Další linie léčby je jasná, je-li zjištěna přítomnost rezistentních mutací ALK1

  • Výsledky svědčí o tom, že rezistentní ALK mutace se vyskytují u 56 % pacientů s progresí onemocnění při léčbě ALK TKI druhé generace (n=48) 1*
  • Preklinické a klinické výsledky ukazují, že přípravek LORVIQUA má široké spektrum účinnosti vůči mnoha známým rezistentním ALK mutacím, včetně obtížně léčitelné mutaci G1202R1,2

In vitro hodnoty IC50 různých ALK TKI pro inhibici rezistentních mutací ALK1

Průběh buněčné fosforylace ALK

Klinické výsledky svědčí o protinádorové aktivitě přípravku LORVIQUA u nádorů s rezistentními ALK mutacemi2

Individuální odpovědi pacientů, u kterých selhala ≥1 předcházející léčba ALK-TKI druhé generace (EXP3B-5), v závislosti na genotypu mutace

Přípravek Lorviqua je v monoterapii indikována k léčbě dospělých pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) pozitivním na anaplastickou lymfomovou kinázu (ALK), u nichž došlo k progresi onemocnění po:

  • léčbě alektinibem nebo ceritinibem jako první léčbě inhibitorem tyrozinkináz (TKI) ALK; 

nebo

  • léčbě krizotinibem a nejméně jedním dalším ALK TKI.3

 

Největší změna

*Ceritinib, 54%; alektinib, 53%; brigatinib, 71%. Retrospektivní analýzy 103 opakovaných biopsií odebraných z nádorů ALK+ pacientů po progresi při léčbě ALK TKI první nebo druhé generace. 1
†In vitro data; absolutní hodnoty IC50  krizotinibu, ceritinibu, alektinibu, brigatinibu a lorlatinibu (LORVIQUA) na buněčnou ALK fosforylaci u nádorových buněk Ba/F3 nesoucích divokou formu EML4-ALK-v1 nebo různé rezistentní EML4-ALK mutace. 1
§ Mutační stav ALK byl určen na základě genotypizace nádorové tkáně.2

Zkratky: ALK, kináza anaplastického lymfomu; CI, interval spolehlivosti; CNS, centrální nervový systém; CR, kompletní odpověď; CT, chemoterapie; DoR, délka trvání odpovědi; IC50, koncentrace účinné látky vyvolávající 50% inhibici; NSCLC, nemalobuněčný karcinom plic; ORR, četnost objektivních odpovědí; PFS, přežití bez progrese; TKI, inhibitor tyrozinové kinázy.

Reference
1. Gainor JF, Dardaei L, Yoda 5, et al. Molecular mechanisms of resistance to first- and second-generation ALK inhibitors in ALK-rearranged lung cancer. Cancer Oiscov.2016;6(10):1118-33.
2. Shaw AT, Solomon BJ, Besse 8, et al. ALK resistance mutations and efficacy of lorlatinib in advanced anaplastic lymphoma kinase-positive non-small-cell lung cancer. J Clin Oneal. 2019;37(1 6):1370-9.
3. SPC přípravku Lorviqua.
 

PP-LQA-CZE-0005