O přípravku Somavert

Přípravek Somavert je indikován k léčbě dospělých pacientů s akromegalií s nedostatečnou odpovědí na chirurgickou a/nebo radiační terapii, u kterých odpovídající léčba analogy somatostatinu nevedla k normalizaci  IGF-I nebo nebyla snášena. SPC Somavert

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku.

Somavert normalizuje IGF-I jedinečnou cestou1

Somavert - mechanismus účinku

 

Somavert funguje na povrchu buněk v celém těle. Vazbou na receptory  růstového hormonu blokuje účinek růstového hormonu, což vede k inhibici produkce IGF-I s vysokou předvídatelností.1,3

 

Somavert vede k normalizaci IGF-I1,3

Normalizace IGF-I po 12 týdnech a 12 měsících podávání přípravku Somavert
somavert
Mechanismus účinku přípravku Somavert, nezávislý od tumoru, nejspíše vysvětluje, jak může dojít k dosažení normalizace IGF-I až u 97 % případů při adekvátní titraci dávky (n = 90, p < 0,05)3

*p = 0,02; **p < 0,001. Maximální dávka přípravku Somavert by neměla přesáhnout 30 mg denně.1

 

Somavert minimalizuje dopad akromegalie na kvalitu života

Redukce symptomů po 6 měsících
akromegalie-s-nedostatecnou-odpovedi-na-chirurgickou-anebo-radiacni-lecbu
Pacienti léčení přípravkem Somavert zaznamenali významné snížení otoků měkkých tkání, bolestí hlavy, bolestí kloubů, zlepšení celkového fyzického stavu a celkového skóre hodnocení příznaků onemocnění. 1,5

‡Snížení skóre celkových příznaků onemocnění pozorováno po 12 týdnech (p < 0,05, n = 112).1


Vysvětlivky:

IGF-I: insulin-like growth factor I (inzulinu podobný růstový faktor I), ULN: upper limit of normal (horní hranice normy), PASQ: patient-assessed acromegaly symptoms questionnaire (dotazník k hodnocení příznaků akromegalie pacientem).

 

Reference:

 1. SPC Somavert.
 2. Sherlock M, et al. Medical therapy in acromegaly. Nat Rev Endocrinol 2011;7:291–300.
 3. Van Der Lely AJ, et al. Long-term treatment of acromegaly with pegvisomant, a growth hormone receptor antagonist. Lancet 2001;24;358(9295):1754–9.
 4. Trainer PJ, et al. Treatment of acromegaly with the growth hormone-receptor antagonist pegvisomant. N Engl J Med 2000;342(16):1171–7.
 5. Schreiber I, et al. Treatment of acromegaly with the GH receptor antagonist pegvisomant in clinical practice: Safety and efficacy evaluation from the German Pegvisomant Observational Study. Eur J Endocrinol 2007;156:75–82.

 

Somavert® má ověřený bezpečnostní profil a je dobře snášen1-3

Bezpečnostní profil
o-pripravku-somavert-bezpecnost
Do globální bezpečnostní studie ACROSTUDY bylo zařazeno přes 2000 pacientů, což umožnilo získat bohaté informace o možných nežádoucích účincích.1,2

 

Monitorování jaterních testů

Funkce jater by měla být vyšetřena před zahájením léčby a následně monitorována každých 4-6 týdnů v průběhu léčby. Pokud elevace hodnot přetrvává, doporučuje se kontrola častěji.1

Vysvětlivky:

ALT: alaninaminotransferáza, AST: aspartátaminotransferáza, ULN: upper limit of normal (horní hranice normy).

 

 

Reference:

 1. SPC Somavert
 2. ACROSTUDY data on file. Final study report. November 2018. Na vyžádání u společnosti Pfizer.
 3. Buchfelder M, et al. Long-term treatment with pegvisomant: observations from 2090 acromegaly patients in ACROSTUDY. Eur J Endocrinol, 2018;179(6):419–27.

 

Většina nádorů hypofýzy zůstává při léčbě přípravkem Somavert stabilní 1

 • U 96,3 % pacientů léčených přípravkem Somavert zůstala velikost nádoru hypofýzy zachována nebo došlo ke zmenšení jeho velikosti, i když Somavert na nádor přímo nepůsobí.*1
 • Progrese nádorů rezistentních na léčbu se objevuje u malého počtu pacientů s akromegalií bez ohledu na způsob léčby.2
 • Pokud nedojde k nárůstu nádoru v prvních 18 měsících léčby přípravkem Somavert, je nepravděpodobné, že by růst nastal následně.3

 *hodnoceno na základě lokální ± centrální MRI analýzy.

Stabilita nádoru během ACROSTUDY1,4 
 

Hodnocení změny velikosti nádoru u souboru pacientů léčených přípravkem Somavert® po dobu 10+ let během studie ACROSTUDY (globální postmarketingová studie zabývající se sledováním bezpečnosti přípravku Somavert)1,4

somavert

 

Reference:

 1. ACROSTUDY data on file. Final study report. November 2018. Na vyžádání u společnosti Pfizer.
 2. Besser GM et al. Predictors and rates of treatment-resistant tumor growth in acromegaly. Eur J Endocrinol 2005;153:187–93.
 3. Jiminez et al., Follow-up of pituitary tumour volume in patients with acromegaly treated with pegvisomant in clinical trials. European Journal of Endocrinology 2008: 159(5): 517–23.
 4. Buchfelder M, et al. Long-term treatment with pegvisomant: observations from 2090 acromegaly patients in ACROSTUDY. Eur J Endocrinol, 2018;179(6):419–27.


Vysvětlivky:
MRI: magnetic resonance imaging (magnetická rezonance)

Somavert přímo i nepřímo ovlivňuje obvyklé komorbidity akromegalie

Významné zlepšení glukózové homeostázy ve srovnání s výchozími hodnotami1,2glucose_monitoring_white

-1,4 mmol/l snížení plazmatické glykémie nalačno, -0,4 % HbA1c snížení oproti výchozí hodnotě po 8 měsících sledování, n = 52,
p ≤ 0,00011

 

Významné snížení kardiovaskulárního rizika ve srovnání s výchozími hodnotami3cv_risk_white

Framinghamské skóre snížené z výchozí hodnoty 13,9 na 11,3 po 12 měsících léčby, n = 62, p = 0,0053

 

Významné snížení závažnosti spánkové apnoe ve srovnání s výchozími hodnotami4sleep_apnoea_white

Snížení Indexu apnoe/hypopnoe z výchozí hodnoty 23 na 18 po 6 měsících léčby, n = 12, p = 0,0074

 

Změny glukózového metabolismu při převedení léčby na přípravek Somavert po 8 měsících
 

o-pripravku-somavert-FPG

Upraveno podle Barkan et al., 2005.
*vzhledem k inhibici sekrece růstového hormonu, glukagonu a insulinu mohou SSA vést k narušení glykemické kontroly5,6
FPG: fasting plasma glucose (plazmatická glykémie nalačno), HbA1c: glycated haemoglobin (glykovaný hemoglobin), LAR: long-acting release (působení s dlouhodobým uvolňováním), SSA: somatostatin analogues (analoga somatostatinu) 

Změna krevního tlaku po 12 měsících léčby přípravkem Somavert s ohledem jeho působení na normalizaci IGF-l (n = 62)
 

akromegalie-s-nedostatecnou-odpovedi-na-chirurgickou-anebo-radiacni-le

Změna Framinghamského skóre po 12 měsících léčby přípravkem Somavert (n = 62)3
 

akromegalie-s-nedostatecnou-odpovedi-na-chirurgickou-anebo-radiacni-lecbu

Vliv na obstrukční spánkovou apnoe (OSA) při převedení na Somavert (n = 12) po 6 měsících léčby4
 

 

o-pripravku-somavert

 

Reference:

 1. Barkan AL, et al. Glucose Homeostasis and Safety in Patients with Acromegaly Converted from Long-Acting Octreotide to Pegvisomant. J Clin Endocrinol Metab 2005;90(1):5684–91.
 2. Drake, et al. Insulin sensitivity and glucose tolerance improve in patients with acromegaly converted from depot octreotide to pegvisomant. Eur J Endocrinol 2003;149(6):521–7.
 3. Berg C, et al. Cardiovascular risk factors in patients with uncontrolled and long-term acromegaly: comparison with matched data from the general population and the effect of disease control. J Clin Endocrinol Metab 2010;95(8):3648–56.
 4. Berg C, et al. Influence of disease control with pegvisomant on sleep apnoea and tongue volume in patients with active acromegaly. Eur J Endocrinol 2009;161:829–35.
 5. SPC Sandostatin LAR.
 6. SPC Signifor.

 

Souhrn údajů o přípravku a příbalovou informaci naleznete na pfizer.cz

 

* Gurel MH, et al. Patient perspectives on the impact of acromegaly: results from individual and group interviews. Patient Preference and Adherence 2014;8:53-62.