RCC - metastatický renální karcinom

Zhoubné nádory ledvin patří mezi maligní onemocnění s rostoucí incidencí i mortalitou v celém světě. Česká republika patří mezi země s nejvyšší incidencí a mortalitou, kdy v roce 2011 byla incidence 28,6 na 100 000 obyvatel, mortalita 11,11 na 100 000 obyvatel. Inoperabilní, lokálně pokročilé či metastatické onemocnění (mRCC, metastatic renal cell carcinoma) je vstupně diagnostikováno u přibližně 30-40% pacientů.

RCC je u pacientů v České republice diagnostikován nejčastěji mezi 65-69 rokem a medián věku zahájení cílené terapie pacientů s mRCC je v České republice 64 let (data z roku 2011).

Reference: Poprach A., Lakomý R., Büchler T. Léčba pacientů s metastatickým renálním karcinomem ve vyšším věku. Onkol Revue 2016;3(1):24–29