TALZENNA

Indikace: Přípravek Talzenna je indikován jako monoterapie k léčbě dospělých pacientů se zárodečnými mutacemi BRCA1/2, kteří mají HER2-negativní, lokálně pokročilý nebo metastazující karcinom prsu. Pacienti mají být po předchozí léčbě antracyklinem a/nebo taxanem v (neo)adjuvantním nastavení, pro lokálně pokročilé nebo metastazující onemocnění za předpokladu, že pro ně byla tato léčba vhodná. 
Pacienti s HR-pozitivním karcinomem prsu mají být po předchozí léčbě na endokrinní bázi, případně mají být považováni za nevhodné pro tento typ léčby.1
 

Léčba dospělých pacientů  s gBRCA mutovaným, HR+/HER2 negativním nebo triple negativním lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu1

Talzenna - prodloužení doby přežití bez progrese
Zlepšení pacienty uváděných výsledků léčebné péče
Talzenna - příznivý bezpečnostní profil
Talzenna - pohodlné dávkování
BRCA= onkosupresorický gen jehož zárodečné mutace významně zvyšují riziko vzniku karcinomu prsu a ovaria; CI= interval spolehlivosti; gBRCA= zárodečná mutace genu BRCA; HER2= humánní receptor typu 2 pro epidermální růstové faktory; HER2- = bez exprese HER2 na nádorových buňkách; HR= poměr rizik; HR+ = pozitivita hormonálních receptorů na buňkách nádoru; RECIST = kritéria pro hodnocení odpovědi u solidních nádorů. 
 
Reference
1. TALZENNA – Souhrn údajů o přípravku (SPC). 
2. Litton JK, Rugo HS, Ettl J, et al. Talazoparib in patients with advanced breast cancer and a germline BRCA mutation. N Engl J Med. 2018;379(8):753-763. 
3. Ettl J, Quek RGW, Lee KH, et al. Quality of life with talazoparib versus physician’s choice of chemotherapy in patients with advanced breast cancer and germline BRCA1/2 mutation: patient-reported outcomes from the EMBRACA phase III trial. Ann Oncol. 2018;29:1939-1947. 
4. Hurvitz SA, Gonçalvez A, Rugo HS, et al. Talazoparib, an oral poly(ADP-ribose) polymerase inhibitor for patients with locally advanced/metastatic breast cancer and a germline BRCA mutation: detailed safety analyses from the randomized, multinational, phase 3 EMBRACA trial. Poster presented at: 36th Annual Miami Breast Cancer Conference; March 7-10, 2019; Miami, FL. Poster 761.
PP-TAL-CZE-0014