Souhrn údajů o přípravku TALZENNA

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
 

BRCA= onkosupresorický gen jehož zárodečné mutace významně zvyšují riziko vzniku karcinomu prsu a ovaria(BReast CAncer); gBRCA= zárodeční mutace genu BRCA; HER2= humánní receptor typu 2 pro epidermální růstové faktory.
 
Reference
1. TALZENNA – Souhrn údajů o přípravku (SPC). 
 
PP-TAL-CZE-0014