TALZENNA – bezpečnost a řízení léčby

Nežádoucí příhody ▼   |   Bezpečnost ▼   |   Snášenlivost ▼   |   Vedení léčby ▼ 


 

Nežádoucí příhody

Zvládnutelná bezpečnost a snášenlivost přípravku TALZENNA ve srovnání s chemoterapií 1,2

Nežádoucí příhody * (u ≥ 20% pacientů léčených přípravkem TALZENNA) ve studii EMBRACA 2,3

Nežádoucí příhody (AE)

Zpracováno podle: Litton et al. Suppl Appendix 2018.2 

* Stupeň hodnocen podle NCI CTCAE 5. 
† Zahrnuje anemii, snížený hematokrit a snížený hemoglobin
‡ Zahrnuje neutropenii a snížený počet neutrofilů
§ Zahrnuje trombocytopenii a snížený počet destiček
# Při léčbě talazoparibem G1 u 21% a G2 u 2%; při chemoterapii G1 u 20%, G2 u 8%. Stupeň 1 definován jako ztráta <50% vlasů, která není vidět z dálky, ale pouze při prohlídce zblízka. Pro zakrytí ztráty je zapotřebí změnit styl účesu, není však nutná paruka ani vlasový příčesek. Stupeň 2 je definován jako ztráta ≥50% obvyklého množství vlasů, ztráta je snadno rozpoznatelná a její zakrytí vyžaduje paruku nebo vlasový příčesek. Tento stupeň má psychosociální dopad.
¶ Zahrnuje únavu a slabost1

Nahoru ▲

 

Bezpečnost
Zvládnutelný profil bezpečnosti vs. chemoterapie

HEMATOLOGICKÁ
Nejčastější hematologické nežádoucí příhody při léčbě přípravkem TALZENNA byly přechodné 5

 • Při vhodné podpůrné léčbě byl medián trvání G 3-4# anemie, neutropenie a trombocytopenie  ≤ 8 dní

NEHEMATOLOGICKÁ
Většina nehematologických AE při léčbě přípravkem TALZENNA byla G15


Zvláštní upozornění a opatření při podávání přípravku TALZENNA1

MYELOSUPRESE1
Myelosuprese zahrnující anemii, leukopenii/neutropenii a/nebo trombocytopenii byly hlášeny u pacientů léčených přípravkem TALZENNA. Přípravek TALZENNA by neměl být podáván pacientům, kteří se plně nezotavili z hematologické toxicity (G  ≤ 1), způsobené předcházející léčbou.

U pacientů léčených přípravkem TALZENNA je zapotřebí zajistit rutinní kontroly hematologických ukazatelů i klinických příznaků spojených s anemií, leukopenií/neutropenií a/nebo trombocytopenií. Pokud jsou zjištěny projevy hematologické toxicity je zapotřebí upravit dávkování přípravku (snížení dávky nebo přerušení podávání; viz SPC přípravku TALZENNA, nebo níže uváděná sekce Dávkování). Vhodná je též podpůrná léčba, která může zahrnovat krevní transfuze a/nebo podávání růstových, kolonie stimulujících faktorů.

 

MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM/AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKEMIE1
U pacientů léčených PARP inhibitory byl hlášen výskyt myelodysplastického syndromu či akutní myeloidní leukemie (MDS/AML). V klinických studiích s přípravkem TALZENNA byly MDS/AML hlášeny u 2 z 584 pacientů (0,3%). K faktorům, přispívajícím k rozvoji MDS/AML, patří předcházející léčba platinovými cytostatiky nebo jinými, DNA poškozujícími látkami, či radioterapie.

Před zahájením léčby musí být vyšetřen kompletní krevní obraz. V průběhu léčby je zapotřebí sledovat v měsíčních intervalech jak krevní obraz, tak klinické známky hematologické toxicity. Jsou-li MDS/AML potvrzeny, léčba přípravkem TALZENNA by měla být ukončena.

# Stupeň AE určen podle kritérií NCI CTCAE 5

Nahoru ▲

 

Snášenlivost
Většina nežádoucích příhod ve studii EMBRACA byla zvládnuta standardní podpůrnou léčbou nebo úpravou dávkování (snížení dávky/přerušení podávání) 4,5

Snášenlivost
Medián doby do prvého snížení dávky v souvislosti s AE byl 19,3 týdne v případě přípravku TALZENNA vs. 9,3 týdne při perorální chemoterapii 6**

 • K přerušení podávání v důsledku AE jakéhokoli stupně došlo u 60% pacientů léčených přípravkem TALZENNA a u 33% pacientů s perorální chemoterapií 6
 • Ke snížení dávky z jakéhokoli důvodu došlo ve skupině s přípravkem TALZENNA  u 52 % pacientů a 49% pacientů ve skupině s perorální chemoterapií 6
 • Nejčastější AE při léčbě přípravkem TALZENNA byla anemie (G1-4 49,6 %; G3 34,8 %; G4 0,4 %)1
 • Léčbu přípravkem TALZENNA z důvodů anemie ukončilo < 1% pacientů 1
 • Většinu toxických účinků  G3-4 při léčbě přípravkem TALZENNA představovaly hematologické laboratorní změny, které nicméně nebyly spojeny s významnějšími klinickými následky a nevedly k ukončení léčby4
** Kapecitabin byl jedinou perorální chemoterapií používanou v kontrolní skupině pacientů

Poolovaná analýza četnosti ukončení léčby přípravkem TALZENNA

Léčbu přípravkem TALZENNA podle poolované analýzy trvale ukončilo z důvodů AE 3,6% pacientů.1,4,7

Poolovaná analýza zahrnovala 494 pacientů ze dvou samostatných klinických studií s přípravkem TALZENNA v dávce 1 mg denně, v léčbě solidních nádorů:

 • EMBRACA, randomizovaná studie fáze III zahrnovala 286 pacientů s gBRCA-m HER2- LABC/mBC
  • Léčba v kontrolní skupině: lékařem zvolená chemoterapie
  • Ze studie byli vyloučeni pacienti s progresí při předcházející léčbě platinovými cytostatiky pro LABC/mBC
  • Ze studie byli vyloučeni pacienti s HER2+ nádory
 • ABRAZO, kohortová nerandomizovaná studie fáze II, zahrnující 83 pacientů s gBRCA-m mBC
  • Kohorta 1: pacienti, kteří při předcházející léčbě platinovými cytostatiky dosáhli kompletní nebo částečné odpovědi a v průběhu 8 týdnů od poslední dávky zůstávali bz progrese onemocnění 
  • Kohorta 2: pacienti, kteří dostali ≥ neplatinové režimy chemoterapie pro mBC
  • Pacienti s HER2+ nádory mohli být do kohorty zařazeni, pokud byli považováni za refrakterní vůči HER2-cílené léčbě

Nahoru ▲

 

Vedení léčby
Úprava dávkování v důsledku nežádoucích příhod

 • Nežádoucí příhody vedoucí k úpravě dávkování (snížení dávky nebo přerušení podávání) se vyskytly u 66 % pacientů s léčbou přípravkem TALZENNA a 60 % pacientů s chemoterapií4
Incidence úpravy dávkování v důsledku nežádoucích příhod u pacientů léčených přípravkem TALZENNA ve studii EMBRACA2

 

Detekce a zvládání anemie5,6

Detekce a zvládání anemie

Detekce a zvládání neutropenie5,6
Detekce a zvládání neuropenie

BRCA= onkosupresorický gen jehož zárodečné mutace významně zvyšují riziko vzniku karcinomu prsu a ovaria; CI= interval spolehlivosti; CTCAE=Společná terminologická kritéria pro nežádoucí příhody; gBRCA= zárodečná mutace genu BRCA; HER2= humánní receptor typu 2 pro epidermální růstové faktory; HER2- = bez exprese HER2 na nádorových buňkách; HR= poměr rizik; LABC= lokálně pokročilý karcinom prsu; mBC= metastazující karcinom prsu; NCI=Národní onkologický ústav; PARP= poly(ADP-ribóza)-polymeráza
 
Reference
1. TALZENNA – Souhrn údajů o přípravku (SPC). 
2. Litton JK, Rugo HS, Ettl J, et al. Talazoparib in patients with advanced breast cancer and a germline BRCA mutation. N Engl J Med. doi:10.1056/NEJMoa1802905; supplementary appendix:1-22.
3. National Institutes of Health, US Department of Health and Human Services. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE). Bethesda, MD: National Institutes of Health. Version 5.0. Published November 27, 2017. 
4. Litton JK, Rugo HS, Ettl J, et al. Talazoparib in patients with advanced breast cancer and a germline BRCA mutation. N Engl J Med. 2018;379(8):753-763.
5. Hurvitz SA, Gonçalvez A, Rugo HS, et al. Talazoparib, an oral poly(ADP-ribose) polymerase inhibitor for patients with locally advanced/metastatic breast cancer and a germline BRCA mutation: detailed safety analyses from the randomized, multinational, phase 3 EMBRACA trial. Poster presented at: 36th Annual Miami Breast Cancer Conference; March 7-10, 2019; Miami, FL. Poster 761.
6. Data on file. Pfizer Inc, New York, NY.
7. Turner NC, Telli ML, Rugo HS, et al; on behalf of the ABRAZO Study Group. A phase II study of talazoparib after platinum or cytotoxic nonplatinum regimens in patients with advanced breast cancer and germline BRCA1/2 mutations (ABRAZO). Clin Cancer Res. 2019;25(9):2717-2724. doi:10.1158/1078-0432.CCR-18-1891. 
 
PP-TAL-CZE-0014

Nahoru ▲