Jak se užívá?

XELJANZ: Dávkování 5 mg dvakrát denně je pro pacienty jednoduchou a známou perorální léčbou po nedostatečné odpovědi nebo nesnášenlivosti csDMARD/MTX léčby1

Doporučené dávkování přípravku XELJANZ je 5 mg podávaných perorálně dvakrát denně.1

Xeljanz - Přípravek XELJANZ je dostupný v 5 mg tabletách

 • Pokud je to možné, dávky by měly být užívány každý den ve stejný čas, ráno a večer.1
 • Přípravek XELJANZ lze užívat bez jídla nebo spolu s jídlem.1
 • Dávka přípravku XELJANZ by měla být snížena na 5 mg jednou denně u pacientů se závažnou poruchou ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min).1
 • Dávka přípravku XELJANZ by měla být snížena na 5 mg jednou denně u pacientů se středně závažnou poruchou jater (Child-Pugh B). Přípravek XELJANZ by neměl být používán u pacientů se závažným poškozením jater (Child-Pugh C).1
 • XELJANZ je dostupný v balení pro 28denní a 3měsíční léčbu.1

RYCHLÉ VSTŘEBÁVÁNÍ

XELJANZ se rychle vstřebává a má biologický poločas přibližně 3 hodiny. 

Xeljanz - Pokud selže metotrexát, zkuste XELJANZ

 XELJANZ: další krok v léčbě RA

Perorální alternativa pro pacienty, kteří nedostatečně odpovídají nebo netolerují csDMARD.1

 

DOPORUČENÍ PRO PODÁVÁNÍ

XELJANZ: čeho byste si měli být vědomi

Před podáváním přípravku XELJANZ1

 • Pacienti by měli být vyšetřeni na latentní nebo aktivní tuberkulózu.
 • Všichni pacienti by měli být řádně očkováni v souladu se současnými pokyny k očkování. Nedoporučuje se podávat živé očkovací látky při užívání přípravku XELJANZ.
 • Před začátkem léčby by měl být proveden screening na virovou hepatitidu v souladu s klinickými postupy.

Kontraindikace1

 • XELJANZ nepodávejte pacientům s následujícími stavy:
  • hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku,
  • aktivní tuberkulóza, závažné infekce jako sepse, nebo oportunní infekce,
  • závažná jaterní insuficience,
  • těhotenství a kojení.
 • Léčba se nedoporučuje u pacientů s následujícími stavy:
  • nízký počet neutrofilů (ANC < 1 000 buněk/mm3),
  • nízká koncentrace hemoglobinu (< 9 g/dl),
  • nízký počet lymfocytů ( < 750 buněk/mm3).

Interakce s přípravkem XELJANZ1

 • XELJANZ nebyl studován a jeho užívání je třeba se vyvarovat u pacientů s RA v kombinaci s biologickými DMARD, např. antagonisty TNF, antagonisty IL-1R a IL-6R, anti-CD20 monoklonálními protilátkami, selektivními ko-stimulačními modulátory a silnými imunosupresivy, jako je azatioprin, cyklosporin a tacrolimus, vzhledem k možnosti zvýšené imunosuprese a zvýšení rizika infekce. Při kombinaci XELJANZ plus MTX v porovnání s monoterapií přípravkem XELJANZ je vyšší riziko incidence nežádoucích příhod.
 • Expozice přípravku XELJANZ je zvýšená při současném užívání silných inhibitorů CYP3A4 (např. ketakonazol) nebo při současném podávání jednoho či více léků, které zároveň středně inhibují CYP3A4 a silně CYP2C19 (např. flukonazol). Dávkování přípravku XELJANZ by mělo být sníženo na 5 mg jednou denně.
 • Expozice přípravku XELJANZ je snížena při současném podávání léků, které silně indukují CYP (např. rifampicin).

Laboratorní parametry doporučené ke sledování u pacientů užívajících přípravek XELJANZ1

Xeljanz - Doporučené sledování při užívání přípravku XELJANZ

* 8 týdnů po zahájení


Dávkování přípravku XELJANZ by mělo být sníženo na 5 mg jednou denně:1

 • Při užívání silných inhibitorů CYP3A4 (např. ketokonazol).
 • Při současném užívání jednoho nebo více léků, které zároveň středně inhibují CYP3A4 a silně CYP2C19 (např. flukonazol).
 • U pacientů se závažnou renální insuficiencí nebo středně závažným poškozením jater.
   

Žilní tromboembolismus1 (VTE) 

U pacientů užívajících tofacitinib byly pozorovány závažné příhody VTE, včetně plicní embolie (PE), z nichž některé byly fatální, a hluboké žilní trombózy (DVT). Na dávce závislé zvýšené riziko VTE bylo pozorováno v klinické studii srovnávající tofacitinib s inhibitory TNF. 
Tofacitinib je třeba používat s opatrností u pacientů se známými rizikovými faktory VTE bez ohledu na indikaci či dávku. 


Zvýšení jaterních enzymů1

V kontrolovaných hodnoceních monoterapie (0.–3. měsíc) nebyly pozorovány rozdíly v incidenci zvýšení ALT nebo AST mezi skupinami XELJANZ 5 mg dvakrát denně a placebo.

ALT = alaninaminotransferáza; AST = aspartátaminotransferáza; DMARD = chorobu modifikující antirevmatický lék.

Reference:
1. XELJANZ SPC a PIL.
2. Dowty ME et al. Drug Metab Dispos 2014; 42: 759–753. 
XELJANZ - nyní schválen pro RA i PsA
1. Xeljanz SPC a PIL na www.pfizer.cz
Revmatoidní artritida (RA)
XELJANZ je v kombinaci s MTX indikován k léčbě středně závažné až závažné aktivní RA u dospělých pacientů, u kterých se vyskytla nedostatečná odpověď nebo nesnášenlivost na jeden nebo více DMARD.
XELJANZ lze podávat jako monoterapii v případě nesnášenlivosti MTX nebo pokud je léčba pomocí MTX nevhodná.
Psoriatická artritida (PsA)
XELJANZ je v kombinaci s MTX indikován k léčbě aktivní PsA u dospělých pacientů, kteří neměli dostatečnou odpověď na předchozí léčbu DMARD nebo ji netolerovali. 
Ulcerózní kolitida (UC)
XELJANZ je indikovaný k léčbě dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou, kteří neměli dostatečnou odpověď na konvenční léčbu nebo biologickou látku, u kterých došlo ke ztrátě odpovědi nebo kteří tuto léčbu nebo látku netolerovali.