Seznámení s přípravkem Xeljanz

XELJANZ patří do skupiny léčivých látek při RA. Jeho mechanismus účinku je jiný než u biologických léků. Byl ověřen v rozsáhlém klinickém programu, který zahrnoval šest globálních hodnocení fáze 3 a více než osm let otevřených, dlouhodobých prodloužených studií1-3

XELJANZ je perorální inhibitor JAK, který tlumí zánět potlačením produkce prozánětlivých cytokinů účastnících se v patofyziologii RA. Jedná se o perorální léčivý přípravek na bázi malých molekul, který působí intracelulárně.1,2,4,5

 

XELJANZ jako kombinovaná léčba

Pacientům s RA, u nichž se projevují známky nedostatečné kontroly onemocnění při užívání csDMARD, můžete nyní nabídnout rychlou a setrvalou účinnost v podobě přípravku XELJANZ.3,6-8

Xeljanz  podávaný spolu s MTX měl v klinických studiích rychlý nástup účinku, snižoval aktivitu a zlepšoval známky a příznaky onemocnění při hodnocení již za 4 týdny od zahájení léčby.6

 

 

XELJANZ jako monoterapie

Pokud pacienti s RA nemohou nebo nechtějí pokračovat s léčbou MTX kvůli vedlejším účinkům nebo nepříznivému dopadu na kvalitu života, můžete jim nyní nabídnout rychlou a setrvalou účinnost v podobě přípravku XELJANZ.3,9,10

U pacientů, kteří užívali Xeljanz v monoterapii, došlo v klinických studiích k rychlému a významnému zlepšení již po 2 týdnech.9

 

PROČ JSOU JAK INHIBITORY DŮLEŽITÉ?

Janusovy kinázy (JAK) kontrolují aktivaci signalizační kaskády mnoha cytokinů, které se podílí na patogenezi imunitních zánětlivých onemocnění,4,11 což z JAK dělá kandidáta na cílenou léčbu revmatoidní artritidy. Pokroky v léčbě cílené na JAK tvoří podklady pro léčbu dalších zánětlivých stavů v revmatologii a gastroenterologii a jiných oborech medicíny.

Účinnost přípravku XELJANZ byla prokázána v kombinované léčbě3,6-8 i v monoterapii3,9,10 a jeho bezpečnostní profil je konzistentní napříč celým programem klinického hodnocení, který zahrnoval více než 6910 pacientů.1,12-14 

csDMARD = konvenční syntetický chorobu modifikující antirevmatický lék, MTX = metotrexát.

Reference:
1. XELJANZ SPC a PIL.
2. Tanaka Y, Yamaoka K. Mod Rheumatol 2012; 23; 415–424.
3. Wollenhaupt J et al. Poster presented at: American College of Rheumatology/Association of Rheumatology Health Professionals Annual Meeting; November 11-16, 2016; Washington DC, USA.
4. O’Shea JJ et al. Annu Rev Med 2015; 66: 311–328.
5. Fleischmann R. Curr Opin Rheumatol 2012; 24: 335–341.
6. van Vollenhoven RF et al. N Engl J Med 2012; 367: 508–519 (supplementary appendix).  
7 van Vollenhoven RF et al. N Engl J Med 2012; 367: 508–519.
8. van der Heijde D et al. Arthritis Rheum 2013; 65: 559–570. 
9. Fleischmann R et al. N Engl J Med 2012; 267: 495–507.
10. Strand V et al. Arthritis Res Ther 2015; 17: 307–318.
11. McInnes IB, Liew FY. Nature Clin Pract Rheumatol 2005; 1: 31–39.
12. Strand V et al. Arthritis Res Ther 2015 Dec 15; 17: 362.
13. Curtis JR et al. Clin Rheumatol 2016 Jul 28. [Epub ahead of print].
14. Cohen SB et al. Ann Rheum Dis 2017 Jan 31 [Epub ahead of print].
 

 

Pro koho je určen?

XELJANZ je možností perorální léčby pro pacienty, jejichž RA není kontrolovaná při léčbě csDMARD nebo kteří nesnášejí MTX1

XELJANZ zahrnují jak doporučení EULAR z roku 2016 (při přítomnosti špatných prognostických faktorů), tak pokyny ACR z roku 2015 po selhání léčby csDMARD u prokázané RA2,3

Pokud csDMARD nestačí pro kontrolu onemocnění u vašich pacientů s RA, můžete jim předepsat přípravek XELJANZ1-3, jehož účinnost byla prokázána jak v kombinované4,5 léčbě, tak v monoterapii6,7 

ACR = Americká revmatologická společnost; csDMARD = konvenční syntetický chorobu modifikující antirevmatický lék; MTX = metotrexát.

Reference:
1. Xeljanz SPC a PIL
2. Oral Presentation at EULAR, 8-11 June, 2016; London, UK (to be inserted upon publication – expected early 2017)].
3. Singh JA et al Arthritis Rheumatol 2016; 68: 1–26.
4. van Vollenhoven RF et al. N Engl J Med 2012; 367: 508–519.
5. van der Heijde D et al. Arthritis Rheum 2013; 65: 559–570.
6. Fleischmann R et al. N Engl J Med 2012; 267: 495–507.
7. Strand V et al. Arthritis Res Ther 2015; 17: 307–318.

 

Jak působí?

Představujeme skupinu perorálních léčivých přípravků pro léčbu RA působících na zánět uvnitř buňky. 1,2

XELJANZ je perorální biodostupný lék na bázi malých molekul, který inhibuje JAK dráhy,3 snižuje signalizaci, transkripci a produkci prozánětlivých cytokinů a snižuje zánět a poškození kloubů.4,5

Protože se jedná o malou molekulu, neočekává se, že by byla imunogenní.6

 

RYCHLÉ VSTŘEBÁVÁNÍ

Xeljanz se u zdravých jedinců rychle vstřebává. Plasmatické koncentrace dosahují maxima přibližně třicet až šedesát minut po perorálním podání1, s biologickým poločasem přibližně 3,2 hodiny.7

XELJANZ cílí na JAK dráhy

 

MECHANISMUS ÚČINKU

1) XELJANZ vstupuje do buňky a váže se na aktivní místo JAK receptorů, čímž zabraňuje jeho aktivaci3
2) XELJANZ inhibuje JAK 1 a/nebo JAK 3, méně pak JAK 28
3) Deaktivace JAK zastaví signalizaci do jádra, což vyústí ve sníženou tvorbu mnoha prozánětlivých cytokinů, které se podílejí na patogenezi RA3,9
4) Snížená tvorba cytokinů snižuje recruitment dalších imunitních buněk do synoviální membrány9

 

CYTOKINY V PATOGENEZI RA10-12

Xeljanz - protizánětlivé cytokiny uplatňující se v JAK signální cestě

Některé z uvedených cytokinů, například IL-4, IL-10 a IL-22, mají také protizánětlivou aktivitu.10

 
Reference:
1. Xeljanz SPC a PIL
2. Tanaka Y, Yamaoka K. Mod Rheumatol 2012; 23; 415–424.
3. O’Shea JJ et al. Annu Rev Med 2015; 66: 311–328.
4. Clark JD et al. J Med Chem 2014; 57: 5023–5038.
5. van der Heijde D et al. Arthritis Rheum 2013; 65(3): 559–570.
6. Boland BS et al. Gastroenterol Clin North Am 2014; 43: 603–17.
7. Dowty ME et al. Drug Metab Dispos 2014; 42: 759–73.
8. Waldburger JM, Firestein GS. Arthritis Res Ther 2009; 206.
9. McInnes IB, Liew FY. Nature Clin Pract Rheumatol 2005; 1: 31–39.
10. Mcinnes IB, Schell G. Nat Rev lmmunoL 2007; 7: 429–442.
11. O'Sullivan LA et al. Mol lmmunol. 2007; 44: 249–506.
12. Kontzias A et al. Curr Opin Pharmacol 2012: 12 : 464–70.
XELJANZ - nyní schválen pro RA i PsA
1. Xeljanz SPC a PIL na www.pfizer.cz
Revmatoidní artritida (RA)
XELJANZ je v kombinaci s MTX indikován k léčbě středně závažné až závažné aktivní RA u dospělých pacientů, u kterých se vyskytla nedostatečná odpověď nebo nesnášenlivost na jeden nebo více DMARD.
XELJANZ lze podávat jako monoterapii v případě nesnášenlivosti MTX nebo pokud je léčba pomocí MTX nevhodná.
Psoriatická artritida (PsA)
XELJANZ je v kombinaci s MTX indikován k léčbě aktivní PsA u dospělých pacientů, kteří neměli dostatečnou odpověď na předchozí léčbu DMARD nebo ji netolerovali. 
Ulcerózní kolitida (UC)
XELJANZ je indikovaný k léčbě dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou, kteří neměli dostatečnou odpověď na konvenční léčbu nebo biologickou látku, u kterých došlo ke ztrátě odpovědi nebo kteří tuto léčbu nebo látku netolerovali.