Design studie EMBRACA

EMBRACA je největší nezaslepenou studií fáze III, která hodnotila
monoterapii PARP inhibitorem u pokročilých nebo metastazujících
HER2-negativních karcinomů prsu vykazujících gBRCA mutace 1-3

Uspořádání studie EMBRACA

Lékařem zvolená chemoterapie: kapecitabin, eribulin, gemcitabin nebo vinorelbin.
* Zpracováno podle SPC přípravku TALZENNA.

 

Randomizace byla stratifikována podle: 1,4
• Počtu předcházejících režimů chemoterapie (0, 1, 2 nebo 3), kterou pacienti dostali v rámci léčby lokálně pokročilého nebo metastazujícího karcinomu
• Stavu hormonálních receptorů (HR+ vs. TNBC)
• Anamnéze CNS metastáz (ano vs. ne)

Další vstupní nebo vylučující kritéria: 1,4
• Pacienti měli 0, 1, 2 nebo 3 předcházející režimy chemoterapie pro lokálně pokročilý nebo metastazující karcinom prsu
• Pacienti museli být předléčení léčbou zahrnující antracykliny a/nebo taxany jako součást neoadjuvantní, adjuvantní léčby, léčby lokálně pokročilého nebo metastazujícího karcinomu prsu
• Pacienti s objektivní progresí onemocnění při léčbě zahrnující platinu byly ze studie vyloučeni
• Pacienti, kteří dostávali nízké dávky platiny v kombinaci s radioterapií nebyly ze studie vyloučeni
• Pacienti, kteří dostávali platinu jako neoadjuvantní nebo adjuvantní léčbu mohli být do studie zařazeni pokud u nich nedošlo k relapsu v průběhu 6 měsíců po podání poslední dávky platiny
• Předcházející léčba inhibitorem PARP nebyla povolena

Primární cíl hodnocení1  Sekundární cíle hodnocení1  Explorativní cíle5
• PFS hodnocená BICR podle RECIST v1.1 kritérií • ORR hodnocené zkoušejícími
• OS
• Bezpečnost
• Délka trvání odpovědi (DoR) u pacientů s objektivní odpovědí
• QoL hodnocena prostřednictvím pacienty uváděných výsledků léčebné péče

 

 

Vybrané výchozí charakteristiky1,2
Studie EMBRACA zahrnovala široké spektrum předem specifikovaných populací pacientů, včetně pacientů s TNBC, HR+/HER2- BC, s/bez anamnézy metastáz do CNS, s BRCA1 nebo BRCA2 mutacemi, viscerálními/neviscerálními metastázami 2

Charakteristiky TALZENNA
(n=287)
Chemoterapie
(n=144)
Demografické
Věk, medián (rozpětí), roky 45 (27,0–84,0) 50 (24,0–88,0)
<50, n (%) 182 (63,4) 67 (46,5)
50 - <65, n (%) 78 (27,2) 67 (46,5)
≥65, n (%) 27 (9,4) 10 (6,9)
Ženy, n (%) 283 (98,6) 141 (97,9)
Klinické
Stadium BC    
   Lokálně pokročilý, n (%) 15 (5,2) 9 (6,2)
   Metastazující, n (%) 271 (94,4) 135 (93,8)
ECOG PS 0/1/2, % 53,3/44,3/2,1 58,3/39,6/1,4
Měřitelné onemocnění podle zkoušejícího, n (%) 219 (76,3) 114 (79,2)
Anamnéza metastáz do CNS, n (%) 43 (15,0) 20 (13,9)
Viscerální postižení, n (%) 200 (69,7) 103 (71,5)
DFS (od prvé diagnózy aBC) <12 měsíců, n (%) 108 (37,6) 42 (29,2)
Stav hormonálních receptorů, n (%)
TNBC 130 (45,3) 60 (41,7)
HR+ 157 (54,7) 84 (58,3)
Stav BRCA hodnocený centrální nebo lokální laboratoří, n (%)*
BRCA1 mutace pozitivní 133 (46,3) 63 (43,8)
BRCA2mutace pozitivní 154 (53,7) 81 (56,2)
Počet předcházejících režimů chemoterapie pro aBC, n (%)
0 111 (38,7) 54 (37,5)
1 107 (37,3) 54 (37,5)
2 57 (19,9) 28 (19,4)
3 11 (3,8) 8 (5,6)
≥4 1 (0,3) 0 (0,0)
Počet pacientů, kteří dostali v předcházející léčbě, n (%)
Taxany 262 (91,3) 130 (90,3)
Antracykliny 243 (84,7) 115 (79,9)
Platinové cytostatikum 46 (16,0) 30 (20,8)Zpracováno podle SPC přípravku TALZENNA a Litton et al. 2018. 1,2

* Stav gBRCA mutace byl u pacientů zjišťován pomocí jednotného, pro studii připraveného testu.1

 

aBC = pokročilý karcinom prsu; BC= karcinom prsu; BICR = zaslepená nezávislá centrální revizní komise; BRCA = onkosupresorický gen jehož zárodečné mutace významně zvyšují riziko vzniku karcinomu prsu a ovaria; CI= interval
spolehlivosti; CNS = centrální nervový systém; ECOG PS = výkonnostní stav podle Eastern Cooperative Oncology Group; gBRCA= zárodečná mutace genu BRCA; HER2= humánní receptor typu 2 pro epidermální růstové faktory; HER2- = bez exprese
HER2 na nádorových buňkách; HR = poměr rizik; ORR = četnost objektivních odpovědí; OS = celková doba přežití; PARP = poly(ADP-ribóza)-polymeráza; PFS = doba přežití bez progrese; RECIST = kritéria pro hodnocení odpovědi u solidních nádorů;
TNBC= triple negativní karcinom prsu; QoL = kvalita života.
Reference
1. TALZENNA – Souhrn údajů o přípravku (SPC).
2. Litton JK, Rugo HS, Ettl J, et al. Talazoparib in patients with advanced breast cancer and a germline BRCA mutation. N Engl J Med. 2018;379(8):753-763.
3. Robson M, Im S-A, Senkus E, et al. Olaparib for metastatic breast cancer in patients with a germline BRCA mutation. N Engl J Med. 2017;377(6):523-533.
4. Data on file. Pfizer Inc, New York, NY.
5. Litton JK, Rugo HS, Ettl J, et al. Talazoparib in patients with advanced breast cancer and a germline BRCA mutation. N Engl J Med. doi:10.1056/NEJMoa1802905; supplementary appendix:1-22.
PP-TAL-CZE-0002

Nahoru ▲