TALZENNA – výstupy hlášené pacienty (PRO)

 PRO hodnocení ▼   |  GHS/QoL ▼    |    BC příznaky ▼ 


 

PRO hodnocení

PRO hodnocení   Výstupy hlášené pacienty (PRO) byly hodnoceny  pomocí dotazníků kvality života EORTC QlQ-C30 a EORTC-QLQ-BR232

  • PRO byly zahrnuty jako explorativní cíle v nezaslepené studii; analýzy byly předem specifikovány. Nebyla provedena korekce vůči vícečetným hodnocením. Na základě uvedených údajů nelze činit žádné závěry týkající se účinnosti3
  • Každý z dotazníků EORTC QlQ-C30 a EORTC-QLQ-BR23 má určené referenční hodnoty pro metastazující nádor. Oba dotazníky jsou validované a spolehlivé při hodnocení kvality života (QoL) pacientů s mBC4

EORTC QlQ-C30 je všeobecný dotazník pro hodnocení PRO u nádorových onemocnění.2,4,5
Skládá se ze 30 položek, které hodnotí PRO v následujících stupnicích, jež jsou validovány jednotlivě, nikoliv však společně: 

  • Globální stav zdraví / kvalita života (GHS/QoL)
  • Funkční stav napříč 5 stupnicemi: fyzická funkce, role, emocionální, kognitivní a sociální funkce
  • Závažnost příznaků napříč 8 stupnicemi: únava/zvracení, bolest, dušnost, nespavost, ztráta chuti k jídlu, obstipace a průjem

 

EORTC-QLQ-BR23 je dotazník specificky zacílený na karcinom prsu.2,4
Sestává z 23 položek, které hodnotí PRO pomocí individuálně validovaných škál:
  • Funkční stav napříč 4 stupnicemi: vnímání těla, sexuální funkce, požitek ze sexu a budoucí perspektiva
  • Závažnost příznaků napříč 4 stupnicemi: vedlejší účinky, prsní symptomy, příznaky na pažích a rozrušení ze ztráty vlasů 

 

Skórování.2,4
K hodnocení GHS/QoL se používají dvě 7bodové stupnice podle Likerta, s rozpětím odpovědí od „velmi špatný“ po „vynikající“. Pro hodnocení funkcí a příznaků se používá 4bodová stupnice podle Likerta s rozpětím odpovědí od „vůbec žádný“ po „příliš velký“.
U funkčních škál hodnocení GHS/QoL vyšší hodnoty skóre svědčí o zlepšení funkcí a kvality života. Takže pozitivní změna ve srovnání s výchozím stavem dokládá zlepšení, zatímco negativní změna zhoršení.
U škál hodnotících příznaky vyšší hodnoty skóre indikují zhoršení příznaků. 
Proto negativní změna ve srovnání s výchozím stavem dokládá zlepšení a pozitivní změna zhoršení.
 

Nahoru ▲

 

GHS/QoL

Předem specifikovaný explorativní cíl hodnocení: PRO

U pacientů léčených přípravkem TALZENNA, ve srovnání proti chemoterapii, bylo zjištěno významné celkové zlepšení GHS/QoL 2,5*†

Odhadovaná celková průměrná změna GHS/QoL, ve srovnání s výchozím stavem

Odhadovaná celková průměrná změna GHS QoL

Zpracováno podle: Litton et al. 20182 a Ettl et al. 20185
 

Hodnocení PRO byla zahrnuta v nezaslepené studii jako explorativní cíle; analýzy byly předem specifikované. Nebyla provedena korekce vůči multiplicitě. Na základě uvedených údajů nelze činit žádné závěry týkající se účinnosti.3

PRO byly hodnoceny  pomocí všeobecného dotazníku EORTC QLQ-C30, který se používá u onkologických onemocněních a dotazníku EORTC-QLQ-BR23, který je specifický pro karcinom prsu.

* Populace pacientů pro hodnocení PRO zahrnovala ty pacienty z ITT populace, u kterých byly k dispozici jak výchozí hodnocení stavu, tak alespoň 1 kontrolní hodnocení v průběhu studie, před jejím ukončením.
† Kapecitabin, eribulin, gemcitabin nebo vinorelbin
‡ Výsledky z analýz longitudinálních opakovaných měření (model smíšených účinků).

 

Pacienti užívající přípravek TALZENNA, oproti pacientům s chemoterapií, vykazovali významné prodloužení doby do definitivního, klinicky významného zhoršení§ GHS/QoL3,5¶

Doby do klinicky významného zhoršení GHS QoL

NR (not reached): Nedosaženo
Zpracováno podle: Litton et al., Suppl Apendix 2018,3 a Ettl et al. 20185

§ Definováno jako doba od randomizace do prvního zpozorování ≥10bodového snížení a bez následného zpozorování <10bodového snížení od výchozího bodu.
¶  Výsledky analyzovány pomocí stratifikovaného log-rank testu, sumarizace provedena pomocí metody podle Kaplan-Meiera.2
 

Nahoru ▲

 

Příznaky spojené s karcinomem prsu

Přípravek TALZENNA je jediný PARP inhibitor, u kterého se hodnotily PRO a příznaky specificky spojené s karcinomem prsu

Významné zlepšení příznaků spojených s karcinomem prsu2,3,5,6¶

Odhadovaná celková průměrná změna příznaků spojených s karcinomem prsu, ve srovnání s výchozím stavem#

Odhadovaná celková průměrná změna příznaků spojených s karcinomem prsu

Zpracováno podle: Litton et al. 2018,2 a Ettl et al. 2018.5

PRO byly hodnoceny  pomocí všeobecného dotazníku EORTC QLQ-C30, který se používá u onkologických onemocněních a dotazníku EORTC-QLQ-BR23, který je specifický pro karcinom prsu.

¶ Zjištěno v populace pacientů pro hodnocení PRO, která zahrnovala ty pacienty z ITT populace, u kterých byly k dispozici jak výchozí hodnocení stavu, tak alespoň 1 kontrolní hodnocení v průběhu studie, před jejím ukončením.
# Výsledky z analýz longitudinálních opakovaných měření (model smíšených účinků).
 

Pacienti užívající přípravek TALZENNA, oproti pacientům s chemoterapií, vykazovali významné prodloužení doby do definitivního, klinicky významného zhoršení pacienty uváděných příznaků karcinomu prsu (mediány nebyly dosaženy)3,5,7 ** ††

Doba do klinicky významného zhoršení příznaků karcinomu prsu

Doba do klinicky významného zhoršení příznaku karcinomu prsu

Zpracováno podle: Litton et al., Suppl Apendix 2018,3 a údajů v registrační dokumentaci přípravku TALZENNA7

** Definováno jako doba od randomizace do prvního zpozorování ≥10bodového snížení a bez následného zpozorování <10bodového snížení od výchozího bodu.
†† Výsledky analyzovány pomocí stratifikovaného log-rank testu, sumarizace provedena pomocí metody podle Kaplan-Meiera.2
BRCA = onkosupresorický gen jehož zárodečné mutace významně zvyšují riziko vzniku karcinomu prsu a ovaria; CI = interval spolehlivosti; EORTC = Evropská společnost klinické onkologie; HER2 = humánní receptor typu 2 pro epidermální růstové faktory; HER2- = bez exprese HER2 na nádorových buňkách; HR = poměr rizik; ITT = populace pacientů randomizovaných na předpokládanou léčbu; mBC = metastazující karcinom prsu; PARP = poly(ADP-ribóza)-polymeráza; EORTC-QLQ-BR23 = dotazník kvality života specifický pro karcinom prsu; EORTC QLQ-C30 = všeobecný nádorově zaměřený dotazník kvality života. 
Reference
1. TALZENNA – Souhrn údajů o přípravku (SPC). 
2. Litton JK, Rugo HS, Ettl J, et al. Talazoparib in patients with advanced breast cancer and a germline BRCA mutation. N Engl J Med. doi:10.1056/NEJMoa1802905; supplementary appendix:1-22.
3. Litton JK, Rugo HS, Ettl J, et al. Talazoparib in patients with advanced breast cancer and a germline BRCA mutation. N Engl J Med. 2018;379(8):753-763.
4. Fayers PM, Aaronson NK, Bjordal K, et al; on behalf of the EORTC Quality of Life Group. The EORTC QLC-C30 Scoring Manual. 3rd ed. Brussels, Belgium: European Organisation for Research and Treatment of Cancer; 2001. 
5. Ettl J, Quek RGW, Lee KH, et al. Quality of life with talazoparib versus physician’s choice of chemotherapy in patients with advanced breast cancer and germline BRCA1/2 mutation: patient-reported outcomes from the EMBRACA phase III trial. Ann Oncol. 2018;29:1939-1947.
6. National Institutes of Health, US Department of Health and Human Services. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE). Bethesda, MD: National Institutes of Health. Version 5.0. Published November 27, 2017. 
7. Robson M, Im S-A, Senkus E, et al. Olaparib for metastatic breast cancer in patients with a germline BRCA mutation. N Engl J Med. 2017;377(6):523-533. 
PP-TAL-CZE-0014

Nahoru ▲