O přípravku Somavert

Přípravek Somavert je indikován k léčbě dospělých pacientů s akromegalií s nedostatečnou odpovědí na chirurgickou a/nebo radiační terapii, u kterých odpovídající léčba analogy somatostatinu nevedla k normalizaci  IGF-I nebo nebyla snášena. SPC Somavert

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku.

Účinnost

Bezpečnost

Vliv na nádor

Komorbidity

Somavert normalizuje IGF-I jedinečnou cestou1

Somavert - mechanismus účinku

Somavert funguje na povrchu buněk v celém těle. Vazbou na receptory růstového hormonu blokuje účinek růstového hormonu, což vede k inhibici produkce IGF-I s vysokou předvídatelností.1,3

Somavert vede k normalizaci IGF-I1, 3

Normalizce IGF-I po 12 týdnech a 12 měsících podávání přípravku Somavert

Mechanismus účinku přípravku Somavert, nezávislý od tumoru, nejspíše vysvětluje, jak  může dojít k dosažení normalizace IGF-I až o 97 % případů při adekvátní titraci dávky (n = 90, p < 0,05).3

*p = 0,02; **p < 0,001. Maximální dávka přípravku Somavert by neměla přesáhnout 30 mg denně.​​​​​​​1

Somavert minimalizuje dopad akromegalie na kvalitu života

Redukce symptomů po 6 měsících

Pacienti léčení přípravkem Somavert zaznamenali významné snížení otoků měkkých tkání, bolestí hlavy, bolestí kloubů, zlepšení celkového fyzického stavu a celkového skóre hodnocení příznaků onemocnění. ‡1, 5

‡ Snížení skóre celkových příznaků onemocnění pozorováno po 12 týdnech (p < 0,05, n = 112). 1

Vysvětlivky:

IGF-I: insulin-like growth factor I (inzulinu podobný růstový faktor I),
ULN: upper limit of normal (horní hranice normy), 
PASQ: patient-assessed acromegaly symptoms questionnaire (dotazník k hodnocení příznaků akromegalie pacientem).
 


Reference:

1. SPC Somavert.
2. Sherlock M, et al. Medical therapy in acromegaly. Nat Rev       Endocrinol 2011;7:291–300.
3. Van Der Lely AJ, et al. Long-term treatment of acromegaly with pegvisomant, a growth hormone receptor antagonist. Lancet 2001;24;358(9295):1754–9.
4. Trainer PJ, et al. Treatment of acromegaly with the growth hormone-receptor antagonist pegvisomant. N Engl J Med 2000;
342(16):1171–7.
5. Schreiber I, et al. Treatment of acromegaly with the GH receptor antagonist pegvisomant in clinical practice: Safety and efficacy evaluation from the German Pegvisomant Observational Study. Eur J Endocrinol 2007;156:75–82.

 

Somavert® má ověřený bezpečnostní profil a je dobře snášen1-3

Bezpečnostní profil

Do globální bezpečnostní studie ACROSTUDY bylo zařazeno přes 2000 pacientů, což umožnilo získat bohaté informace o možných nežádoucích účincích.1,2

Monitorování jaterních testů

Funkce jater by měla být vyšetřena před zahájením léčby a následně monitorována každých 4-6 týdnů v průběhu léčby. Pokud elevace hodnot přetrvává, doporučuje se kontrola častěji.1

Vysvětlivky:
ALT: alaninaminotransferáza, AST: aspartátaminotransferáza, ULN: upper limit of normal (horní hranice normy).
 

Reference:

1. SPC Somavert
2. ACROSTUDY data on file. Final study report. November 2018. Na vyžádání u společnosti Pfizer.
3. Buchfelder M, et al. Long-term treatment with pegvisomant: observations from 2090 acromegaly patients in ACROSTUDY. Eur J Endocrinol, 2018;179(6):419–27.

Většina nádorů hypofýzy zůstává při léčbě přípravkem Somavert stabilní 1

  • U 96,3 % pacientů léčených přípravkem Somavert zůstala velikost nádoru hypofýzy zachována nebo došlo ke zmenšení jeho velikosti, i když Somavert na nádor přímo nepůsobí.*1
  • Progrese nádorů rezistentních na léčbu se objevuje u malého počtu pacientů s akromegalií bez ohledu na způsob léčby.2
  • Pokud nedojde k nárůstu nádoru v prvních 18 měsících léčby přípravkem Somavert, je nepravděpodobné, že by růst nastal následně.3
 *hodnoceno na základě lokální ± centrální MRI analýzy.

Stabilita nádoru během ACROSTUDY 1,4

Hodnocení změny velikosti nádoru u souboru pacientů léčených přípravkem Somavert® po dobu 10+ let během studie ACROSTUDY (globální postmarketingová studie zabývající se sledováním bezpečnosti přípravku Somavert)1,4Hodnocení změny velikosti nádoru u souboru pacientů léčených přípravkem Somavert® po dobu 10+ let během studie ACROSTUDY (globální postmarketingová studie zabývající se sledováním bezpečnosti přípravku Somavert)1,4 Vysvětlivky:
MRI: magnetic resonance imaging (magnetická rezonance)


Reference:

1. ACROSTUDY data on file. Final study report. November 2018. Na vyžádání u společnosti Pfizer.
2. Besser GM et al. Predictors and rates of treatment-resistant tumor growth in acromegaly. Eur J Endocrinol 2005;153:187–93.
3. Jiminez et al., Follow-up of pituitary tumour volume in patients with acromegaly treated with pegvisomant in clinical trials. European Journal of Endocrinology 2008: 159(5): 517–23.
4. Buchfelder M, et al. Long-term treatment with pegvisomant: observations from 2090 acromegaly patients in ACROSTUDY. Eur J Endocrinol, 2018;179(6):419–27.

Somavert přímo i nepřímo ovlivňuje obvyklé komorbidity akromegalie

Změny glukózového metabolismu při převedení léčby na přípravek Somavert po 8 měsících

Upraveno podle Barkan et al., 2005.
*vzhledem k inhibici sekrece růstového hormonu, glukagonu a insulinu mohou SSA vést k narušení glykemické kontroly5,6
FPG: fasting plasma glucose (plazmatická glykémie nalačno), HbA1c: glycated haemoglobin (glykovaný hemoglobin), LAR: long-acting release (působení s dlouhodobým uvolňováním), SSA: somatostatin analogues (analoga somatostatinu) 

 

Změna krevního tlaku po 12 měsících léčby přípravkem Somavert s ohledem jeho působení na normalizaci IGF-l (n = 62)


Změna krevního tlaku po 12 měsících léčby přípravkem Somavert s ohledem jeho působení na normalizaci IGF-l (n = 62)

Změny glukózového metabolismu při převedení léčby na přípravek Somavert po 8 měsících

Změna krevního tlaku po 12 měsících léčby přípravkem Somavert s ohledem jeho působení na normalizaci IGF-l (n = 62)

Změna Framinghamského skóre po 12 měsících léčby přípravkem Somavert (n = 62)3

Vliv na obstrukční spánkovou apnoe (OSA) při převedení na Somavert (n = 12) po 6 měsících léčby4

Změny glukózového metabolismu při převedení léčby na přípravek Somavert po 8 měsících

Reference:

1. Barkan AL, et al. Glucose Homeostasis and Safety in Patients with Acromegaly Converted from Long-Acting Octreotide to Pegvisomant. J Clin Endocrinol Metab 2005;90(1):5684–91.
2. Drake, et al. Insulin sensitivity and glucose tolerance improve in patients with acromegaly converted from depot octreotide to pegvisomant. Eur J Endocrinol 2003;149(6):521–7.
3. Berg C, et al. Cardiovascular risk factors in patients with uncontrolled and long-term acromegaly: comparison with matched data from the general population and the effect of disease control. J Clin Endocrinol Metab 2010;95(8):3648–56.
4. Berg C, et al. Influence of disease control with pegvisomant on sleep apnoea and tongue volume in patients with active acromegaly. Eur J Endocrinol 2009;161:829–35.
5. SPC Sandostatin LAR.
6. SPC Signifor.

Example

Pacienti léčení přípravkem Somavert zaznamenali významné snížení otoků měkkých tkání, bolesti hlavy, bolestí kloubů, zlepšení celkového fyzického stavu a celkového skóre hodnocení příznaků onemocnění. ‡1, 5

Pacienti léčení přípravkem Somavert zaznamenali významné snížení otoků měkkých tkání, bolesti hlavy, bolestí kloubů, zlepšení celkového fyzického stavu a celkového skóre hodnocení příznaků onemocnění. ‡1, 5

* Gurel MH, et al. Patient perspectives on the impact of acromegaly: results from individual and group interviews. Patient Preference and Adherence 2014;8:53-62.

PP-SOM-CZE-0056
Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne