Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Menu

Close

O přípravkuO přípravkuPokrytí patogenůVčasná, vhodná léčbaDoporučení IDSAČasto kladené dotazyProfily pacientůProfily pacientůProfil pacienta s HAP/VAPProfil pacienta s cUTIProfil pacienta s cIAIProfily dětských pacientůČasto kladené dotazyKlinické výsledkyKlinické výsledkyKlinické výsledkyČasto kladené dotazyBezpečnostBezpečnostBezpečnost u dospělýchBezpečnost u dětíČasto kladené dotazyDávkováníDávkováníDávkování u dospělýchDávkování u dětíČasto kladené dotazy
Přípravek ZAVICEFTA (ceftazidim/avibaktam) má profil bezpečnosti a snášenlivosti srovnatelný s cefalosporiny i karbapenemy1–4

Profil nežádoucích příhod pozorovaných v rámci čtyř klinických hodnocení fáze III byl u přípravku ZAVICEFTA srovnatelný s nejlepší dostupnou léčbou, s karbapenemem pro léčbu cUTI nebo meropenemem.1–4

Celkový profil snášenlivosti srovnatelný s profilem ceftazidimu v monoterapii1–5
 

Incidence velmi častých (≥ 1/10) a častých (≥ 1/100 a < 1/10) nežádoucích účinků, které se vyskytly u pacientů léčených přípravkem ZAVICEFTA (ceftazidim/avibaktam) během klinických hodnocení fáze II a III:5

Velmi časté a časté nežádoucí účinky podle třídy orgánových systémů

Není vyžadováno pravidelné sledování a pravděpodobnost mezilékových interakcí je nízká5


Studie hodnotící kombinovanou léčbu přípravkem ZAVICEFTA v podmínkách in vitro neprokázaly synergii ani antagonismus s následujícími léčivy: metronidazol, tobramycin, levofloxacin, vankomycin, linezolid, kolistin a tigecyklin.

Interakce s ostatními antimikrobiálními léčivými přípravky: Chloramfenikol působí v podmínkách in vitro jako antagonista k ceftazidimu a dalším cefalosporinům. Klinický význam tohoto zjištění není znám, ale vzhledem k možnému antagonismu v podmínkách in vivo je třeba se této kombinaci léčiv vyhnout.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Probenecid je účinný inhibitor OAT, který v podmínkách in vitro inhibuje příjem avibaktamu z krve o 56 % až 70 % a z tohoto důvodu má potenciál měnit eliminaci avibaktamu. Vzhledem k tomu, že nebylo provedeno klinické hodnocení interakce avibaktamu s probenecidem, souběžné podání těchto léčiv se proto nedoporučuje.

Avibaktam neprokázal in vitro žádnou statisticky významnou inhibici enzymů cytochromu P450. Avibaktam a ceftazidim nevykázaly v klinicky relevantních koncentracích žádnou in vitro indukci cytochromu P450. Avibaktam a ceftazidim neinhibují v klinicky relevantním rozsahu expozic hlavní renální nebo jaterní transportéry a z tohoto důvodu je potenciál interakce prostřednictvím tohoto mechanismu považován za nízký.

Klinické údaje prokázaly, že neexistuje interakce mezi ceftazidimem a avibaktamem a mezi přípravkem ZAVICEFTA a metronidazolem.
Souběžná léčba vysokými dávkami cefalosporinů a nefrotoxickými léčivými přípravky, jako jsou aminoglykosidy nebo účinná diuretika (např. furosemid), může nežádoucím způsobem ovlivnit funkci ledvin.

Přípravek ZAVICEFTA má následující kontraindikace:5

  • Hypersenzitivita na léčivé látky nebo kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku
  • Hypersenzitivita na jakýkoliv cefalosporin s antibakteriálním účinkem
  • Závažná hypersenzitivita (např. anafylaktická reakce, závažná kožní reakce) na jakékoliv jiné β-laktamové antibiotikum (např. peniciliny, monobaktamy nebo karbapenemy)

Pro přípravek ZAVICEFTA jsou stanovena zvláštní upozornění a opatření pro použití5

Hypersenzitivní reakce

Mohou se objevit závažné a občas fatální hypersenzitivní reakce. V případě hypersenzitivních reakcí musí být léčba přípravkem ZAVICEFTA okamžitě přerušena a zahájí se adekvátní neodkladná opatření.

Před zahájením léčby je třeba zjistit, zda má pacient v anamnéze hypersenzitivní reakce na ceftazidim, jiné cefalosporiny nebo jiné typy β-laktamových antibiotik. Zvýšené opatrnosti je třeba u pacientů, kterým je podáván ceftazidim/avibaktam, pokud mají v anamnéze nezávažnou hypersenzitivitu na peniciliny, monobaktamy nebo karbapenemy.

Průjem vyvolaný bakterií Clostridium difficile

Průjem vyvolaný bakterií Clostridium difficile byl hlášen u ceftazidimu/avibaktamu a může být mírné až život ohrožující intenzity.

Z tohoto důvodu je důležité uvažovat o této diagnóze u pacientů s průjmem v průběhu podávání přípravku ZAVICEFTA nebo po ukončení jeho podání.

V případě infekce Clostridium difficile je nutno zvážit přerušení léčby přípravkem ZAVICEFTA a nasazení specifické léčby onemocnění způsobené bakterií Clostridium difficile. Nemají se podávat přípravky, které inhibují střevní peristaltiku.

Poznámky:Na základě údajů ze sedmi klinických hodnocení fáze II a fáze III zahrnujících 2 024 dospělých pacientů léčených přípravkem ZAVICEFTA.5Použití přípravku ZAVICEFTA může vyvolat pozitivitu testu DAGT nebo Coombsova testu, což může interferovat s výsledky získanými z krve nebo může vyvolat autoimunitní hemolytickou anémii indukovanou léky. Zatímco sérokonverze DAGT u pacientů, kterým byl podáván přípravek ZAVICEFTA, byla v klinických studiích velmi častá (odhadovaná míra sérokonverze ve studiích fáze III u pacientů s výchozím negativním Coombsovým testem a nejméně jedním negativním opakováním testu byla 3,2 % až 20,8 %). U pacientů, kteří vykazovali pozitivní DAGT test v průběhu léčby, nebyl zjištěn žádný důkaz hemolýzy. Nicméně možnost hemolytické anémie ve spojitosti s léčbou přípravkem ZAVICEFTA nelze vyloučit. Pacienti s projevy anémie v průběhu léčby přípravkem ZAVICEFTA nebo po jejím ukončení by měli být s ohledem na možnost této komplikace vyšetřeni.5Zkratky:AE, nežádoucí příhoda; DDI, meziléková interakce; DAGT, přímý antiglobulinový test; OAT, transportér organických aniontů.Reference
1. Carmeli Y, et al. Lancet Infect Dis 2016;16:661-73.
2. Mazuski JE, et al. Clin Infect Dis 2016;62:1380-9.
3. Wagenlehner FM, et al. Clin Infect Dis 2016;63:754-62.
4. Torres A, et al. Lancet Infect Dis 2018;18:285-95.
5. SPC ZAVICEFTA.
PP-ZVA-CZE-0060
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne